ACTA-avtalet, jag inte bara nekas tillgång, jag får inte ens överklaga beslutet att neka mig.

De som följt följetongen lite vet att jag begärt tillgång till ACTA-dokumenten och blivit nekad.
Det som skedde var att jag inte ens fått själva beslutet i annan form än ett email.

Det jag försökte med senare var att få tillgång till de dokument som låg till grund för nekandet och en omprövning (ej överklagan) av beslutet.

Då får jag detta tillbaka.Hej

Du har i e-post till riksdagsförvaltningen begärt en omprövning av utskottets beslut den 10 mars att inte utlämna de sekretessbelagda handlingarna angående ACTA-förhandlingarna. Protokollet från sammanträdet den 10 mars justerades av utskottet den 12 mars.

Utskottets beslut i denna fråga kan inte överklagas (se 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen).

Nedan bifogas protokollen från den 10 och den 12 mars.


Med vänlig hälsning

Ulf Renberg
kanslichef i utskottet
Kort sagt.
Jag nekas inte bara tillgång till dokumenten, jag får inte ens överklaga beslutet.

Det som kommer att ske nu är halmstrån, det finns möjligtvis någon väg runt detta, men i praktiken är det kört.
Möjligen att jag tar vägen direkt via handelsministern, men det kan ta månader.


Summering
Jag försökte få tillgång med hänvisning till offentlighetsprincipen,
Jag försökte få till en omprövning direkt på departementet så att jag senare skulle kunna överklaga till kammarrätten.
Detta misslyckades.


Slutsats:

Jag får inte tillgång till ACTA-avtalet med hänvisning till rikets säkerhet.
Vad nu ett handelsavtal har med rikets säkerhet att göra....


Det finns några som inte tror på mig eftersom jag inte länkar till protokollen.
Att leta efter dom själv eller kolla upp vad som faktiskt står i 2 kap 15 par tryckfrihetsförordningen är också förbaskat svårt tydligen.
Läsa innantill kan vara ett helvete ibland.

Så varsågod, ett par knastertorra dokument kommer här:


NÄRINGSUTSKOTTET
 
 
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34
DATUM 2009-03-10
TID 11.00 – 12.25
NÄRVARANDE Se bilaga 1
 
 
 
 
 •  
   § 1 Protokollsjustering 

   Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33.

   § 2 Information från Socialdepartementet 

   Departementsrådet Sofia Wallström och departementssekreterare Karin Lewin, Socialdepartementet, lämnade information inför senare behandling av yttrande till socialutskottet om proposition 2008/09:145 om omreglering av apoteksmarknaden.

   § 3 Överläggning rörande kommissionens meddelande om en europeisk råvarustrategi 

   Utskottet fortsatte överläggningen rörande regeringens ståndpunkt till kommissionens meddelande (KOM(2008)699) om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt. 

   Utskottet beslutade att bordlägga utskottets överläggning rörande regeringens ståndpunkt till meddelandet.

   § 4 Begäran om utlämnande av handlingar rörande ACTA-förhandlingarna 

   Utskottet behandlade frågan om begäran om utlämnande av sekretessbelagda handlingar rörande ACTA-förhandlingarna. 

   På förslag av kanslichefen beslutade utskottet att inte utlämna de sekretessbelagda handlingarna med stöd av 2 kap. 1 § sekretesslagen.

   § 5 Fråga om deltagande i möte med delegation från Vallonska parlamentet 

   Anmäldes ytterligare en deltagare till möte med delegation från Vallonska parlamentet torsdagen den 12 mars (för diskussion om förnybara energikällor). 
    

    
    
    
    
   Vid protokollet 
    

   Bibi Junttila 

   Justeras

   2009-03-12 
    

   Karin Pilsäter

 

 

NÄRINGSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING Bilaga 1

till protokoll

2008/09:34

  1-2 3-5          
  N V N V N V   V            
LEDAMÖTER                            
Karin Pilsäter (fp) x   x                      
Tomas Eneroth (s) x                          
Björn Hamilton (m) x   x                      
Hans Rothenberg (m) x   x                      
Carina Adolfsson Elgestam (s) x   x                      
Maria Plass (m) x   x                      
Jan Andersson (c) x   x                      
Alf Eriksson (s) x   x                      
Krister Örnfjäder (s) x   x                      
Marie Weibull Kornias (m) x   x                      
Karin Åström (s) x   x                      
Mikael Oscarsson (kd) x   x                      
Staffan Anger (m) x   x                      
Kent Persson (v) x   x                      
Börje Vestlund (s) x   x                      
Liselott Hagberg (fp) x   x                      
Per Bolund (mp) x   x                      
                             
SUPPLEANTER                            
Cecilie Tenfjord-Toftby (m) o   o                      
Renée Jeryd (s) o   x                      
Göran Pettersson (m)                            
Eva-Lena Jansson (s) o                          
Anders Hansson (m)                            
Åke Sandström (c)                            
Peter Hultqvist (s)                            
Carl B Hamilton (fp)                            
Marie Nordén (s)                            
Elisabeth Svantesson (m)                            
Göran Persson i Simrishamn (s)                            
Eva Johnsson (kd) o   o                      
Bengt-Anders Johansson (m)                            
Gunilla Wahlén (v)                            
Sylvia Lindgren (s)                            
Maria Lundqvist-Brömster (fp) o   o                      
Lage Rahm (mp)                            
Krister Hammarbergh (m)                            
Tomas Tobé (m)                            
Eva Selin Lindgren (c)                            
Agneta Berliner (fp)                            
Karin Granbom Ellison (fp)                            
Marie Engström (v)                            
Tina Ehn (mp)                            
Karl Gustav Abramsson (s)                            
Carina Hägg (s)                            
Liza-Maria Norlin (kd)                            
N = Närvarande x = ledamöter som deltagit i handläggningen
V = Votering o = ledamöter som härutöver har varit närvarande
 
NÄRINGSUTSKOTTET
 
 
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35
DATUM 2009-03-12
TID 09.30 – 11.00
NÄRVARANDE Se bilaga 1
 
 
 •  
   § 1 Information från Vattenfall AB 

   Koncernchef Lars G Josefsson och tillförordnad kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls planerade samgående med nederländska Nuon. Härvid närvarade även statssekreterare Ola Alterå, kanslirådet Viktoria Aastrup och politiskt sakkunnige Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet.  

   § 2 Information från Näringsdepartementet rörande Vattenfall

   Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information om regeringens syn på Vattenfalls planerade samgående med nederländska Nuon. Härvid närvarade även kanslirådet Viktoria Aastrup och politiskt sakkunnige Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet, samt koncernchef Lars G Josefsson och tillförordnad kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg,

   Vattenfall AB.

   § 3 Information från Näringsdepartementet rörande bonusar i statliga företag

   Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information om bonusar i statligt ägda företag. Härvid närvarade även kanslirådet Viktoria Aastrup och politiskt sakkunnige Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet.

   § 4 Protokollsjustering 

   Utskottet justerade protokoll nr 34.

   § 5 Överläggning rörande meddelande om europeiskt råvaruinitiativ 

   Utskottet fortsatte överläggningen rörande meddelande (KOM(2008)699) från kommissionen om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt. Underlaget för överläggningen utgjordes av regeringens redovisade ståndpunkt i faktapromemoria 2008/09:FPM54 (se bilaga 2). 

   Utskottet ställde sig bakom regeringens ståndpunkt men ville förtydliga att det från svensk sida är angeläget att betona råvaruinitiativets fokus på icke energiutvinnande råvaror. Olja, gas eller uran kan inte accepteras som del av en gemensam råvarustrategi. 

   V- och mp-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Vi oroas av råvaruinitiativets inriktning på att med handelspolitiken och utvecklingspolitiken som verktyg förmå utvecklingsländer att utvinna råvaror och exportera dem till EU. Vi anser att regeringen bör ta avstånd från sådana påtryckningar med hänvisning till varje lands rätt att självständigt besluta om sina naturtillgångar. 

   Från svensk sida är det angeläget att betona råvaruinitiativets fokus på icke energiutvinnande råvaror. Olja, gas eller uran kan inte accepteras som del av en gemensam råvarustrategi. 

   Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

   § 6 Information från Justitiedepartementet 

   Kanslichefen anmälde information från Justitiedepartementet om bakgrunden till sekretessen rörande ACTA-förhandlingarna.

    

    
    
    
    
   Vid protokollet 
    

   Bibi Junttila 

   Justeras

   2009-03-17 
    

   Karin Pilsäter

 

 

NÄRINGSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING Bilaga 1

till protokoll

2008/09:35

  1-3 4-6          
  N V N V N V   V            
LEDAMÖTER                            
Karin Pilsäter (fp) x   x                      
Tomas Eneroth (s) x   x                      
Björn Hamilton (m) x   x                      
Hans Rothenberg (m) x   x                      
Carina Adolfsson Elgestam (s) x   x                      
Maria Plass (m) x   x                      
Jan Andersson (c) x   x                      
Alf Eriksson (s) x   x                      
Krister Örnfjäder (s) o                          
Marie Weibull Kornias (m) x   x                      
Karin Åström (s) x   x                      
Mikael Oscarsson (kd) x   x                      
Staffan Anger (m) x   x                      
Kent Persson (v) x   x                      
Börje Vestlund (s) x   x                      
Liselott Hagberg (fp) x   x                      
Per Bolund (mp) x   x                      
                             
SUPPLEANTER                            
Cecilie Tenfjord-Toftby (m)                            
Renée Jeryd (s) o   o                      
Göran Pettersson (m)                            
Eva-Lena Jansson (s) x   x                      
Anders Hansson (m)                            
Åke Sandström (c)                            
Peter Hultqvist (s)                            
Carl B Hamilton (fp)                            
Marie Nordén (s)                            
Elisabeth Svantesson (m)                            
Göran Persson i Simrishamn (s)                            
Eva Johnsson (kd)                            
Bengt-Anders Johansson (m)                            
Gunilla Wahlén (v)                            
Sylvia Lindgren (s)                            
Maria Lundqvist-Brömster (fp)                            
Lage Rahm (mp)                            
Krister Hammarbergh (m)                            
Tomas Tobé (m)                            
Eva Selin Lindgren (c)                            
Agneta Berliner (fp)                            
Karin Granbom Ellison (fp)                            
Marie Engström (v)                            
Tina Ehn (mp)                            
Karl Gustav Abramsson (s)                            
Carina Hägg (s)                            
Liza-Maria Norlin (kd)                            
N = Närvarande x = ledamöter som deltagit i handläggningen
V = Votering o = ledamöter som härutöver har varit närvarande
 

 

              Bilaga 2

Regeringskansliet

Faktapromemoria  2008/09:FPM54

 
Meddelande om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt 2008/09:FPM54
Näringsdepartementet
2009-01-09
Dokumentbeteckning
KOM(2008) 699 slutlig
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - råvaruinititivet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa

Sammanfattning

Kommissionen föreslår att det ska utarbetas en integrerad europeisk råvarustrategi. En sådan strategi ska skapa ökad konkurrenskraft och ökad sysselsättning samtidigt som behovet av råvaruimport minskas genom resurseffektivitet och återvinning. Utvecklat samarbete med råvarurika utvecklingsländer samt arbete för att minska trejdeländers handelsstörningar är andra delar i strategin. Slutligen ska åtgärder utvecklas för att främja en hållbar råvarutillgång från europeiska källor.

Regeringen är positiv till förslaget och avser att delta aktivt i det fortsatta arbetet med att utarbeta en europeisk råvarustrategi.  

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

En störningsfri tillgång till råvaror är en viktig faktor för EU:s konkurrenskraft och därmed avgörande för uppfyllande av Lissabonpartnerskapets mål för tillväxt och sysselsättning. Detta har konstaterats i strategin för hållbar utveckling KOM(2005) 658. På ministerrådets möte i maj 2007 föreslogs utarbetande av en mer samstämd EU-strategi.

Nu aktuellt meddelande är ett första steg och bygger på en analys av konkurrenskraften i EU:s icke energiutvinnande industri (bergmaterial och ballast, industrimineral, natursten och malm). Meddelandet har utarbetats i ett partnerskap mellan kommissionen, medlemsstater, berörd industri och intresseorganisationer. I detta inkluderas ett offentligt samråd.

Även om meddelandet inriktas mot icke energiutvinnande råvaror gäller den grundläggande analysen och vissa av de föreslagna åtgärderna, särskilt tredjeländers handelsstörningar, i hög grad även andra råvaror t.ex. trä och biomassa.

1.2 Förslagets innehåll

Förslaget innebär att EU ska komma överens om en integrerad Europeisk råvarustrategi.  

Kommissionen föreslår som ett första steg att arbetet med en råvarustrategi ska lanseras. Arbetet ska bedrivas i arbetsgrupper med deltagare från kommissionen, medlemsstaterna och industrin. Kommissionen avser att rapportera utfallet av detta arbete till rådet om två år (under BE:s ordförandeskap).

Kommissionen föreslår därvid att en sådan strategi bör baseras på tre pelare

1. Säkerställande av råvarutillgången från internationella marknader på samma villkor som andra industriella konkurrenter

En aktiv råvarudiplomati för att säkra råvaruförsörjning från tredje land. Ökat internationellt samarbete om råvarufrågor.

Tillgången till primära och sekundära råvaror bör prioriteras i EU:s handels- och regleringspolitik.

Skapa samstämmighet mellan EU:s utvecklingspolitik och behov av tillgång till råvaror för att skapa win-win situationer. Detta kan ske genom att stärka stater, främja av ett gott investeringsklimat och främja hållbar utvinning och förvaltning av råvaror.

2. Etablering av de rätta ramvillkoren i EU för att främja en hållbar råvaruförsörjning från europeiska källor.

Arbeta med ramvillkor för tillgång till mark bl.a. samstämmighet i administrativa villkor och snabbare beslutsprocesser. Förbättrad kunskap om EU:s mineralförekomster Skapa en plattform för utbyte av bästa praxis inom planering och andra viktiga ramvillkor för utvinningsindustrin. Förbättrat nätverk mellan nationella geologiska undersökningar. Främjande av forskningsprojekt. Åtgärder för ökad tillgång till kvalificerad arbetskraft.

3. Främjande av resurseffektivitet och återvinning för att minska EU:s förbrukning av primära råvaror och minska det relativa importberoendet

Resurseffektivitet, återvinning, ersättning och ökad användning av förnybara råvaror bör främjas för att minska EU:s kritiska beroende av primära råvaror, minska importberoendet och förbättra miljöbalansen samtidigt som industrins behov av råvaror tillgodoses. Detta bör ses som del av en övergång mot hållbara produktions- och förbrukningsmönster och en resurseffektiv EU-ekonomi.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget innehåller inga lagstiftande åtgärder.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget innehåller inga budgetära konsekvenser som inte kan lösas inom befintliga ramar.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till förslaget och avser att delta aktivt i det fortsatta arbetet med att utarbeta en integrerad europeiska råvarustrategi. Regeringen anser det betydelsefullt att föreslagna handelspolitiska instrument noggrant utvärderas utifrån användarindustrins intressen. Den europeiska industrins tillgång till råvaror är en viktig långsiktig hållbarhetsfråga.

Sverige är ett land som är rikt på naturresurser och råvaror. Vi har malm och mineral men också skog och trä. Detta är tillgångar som är av betydelse för utvecklingen av våra råvarurika regioner. De kluster som finns inom malm/mineral samt skog/trä/biomassa ska beaktas i arbetet med råvarufrågorna.

Regeringen anser att de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen är viktiga att värna liksom de skyddade och skyddsvärda områdena som t.ex. Natura 2000. Samarbetet med kommissionen ska bedrivas  i enlighet med regeringens handels- utvecklings- miljö- och näringspolitik.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Samtliga medlemsstater anser att frågan är av stor vikt och flera betonar betydelsen av en integrerad strategi.

Flera medlemsstater anser:

Att det är viktigt att handels- och miljöfrågorna samordnas. Inom handelspolitiken förordas en antisubventionspolitik framför en antidumpingpolitik. Viktigt med frihandel och överenskommelser inom DOHA. Välkommen fokusering på återvinning. Syftet bör vara hållbar användning och utvinning av råvaror samt att strategin baseras på marknadsmässiga villkor. EU bör ha rättmätig tillgång till råvaror i förhållande till sin biståndspolitik. 

Någon medlemsstat betonar behovet av en strategi för att utvinna nya råvaror i MS.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionerna ståndpunkter är ännu inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte varit föremål för remissbehandling.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Kommissionens meddelande förväntas ligga till grund för rådslutsatser vid konkurrenskraftsrådets möte i maj 2009. Rådslutsatser beslutas enligt rådets praxis med enhällighet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen ser fördelar med utbyte av erfarenheter och goda lösningar mellan EU:s medlemsstater. Den handlingslinje som föreslås ställer inga oproportionerliga krav på de förvaltningar som berörs.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Som underlag för den fortsatta behandlingen i Sverige har regeringen att analysera och ta ställning till rapporter på regeringsuppdrag från länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län om naturresurser i norra Sverige och dess bidrag till hållbar tillväxt och konkurrenskraft såväl i Sverige som i EU. Vidare har Sveriges geologiska undersökning (SGU) på uppdrag av regeringen levererat en rapport om kartläggning av Sveriges malm- och mineraltillgångar i syfte att utveckla en kunskapsbas.  SGU har också rapporterat om internationellt utvecklingssamarbete inom mineralsektorn. 

Konkurrenskraftsrådet förväntas anta en allmän inriktning vid sitt möte i februari 2009. Ett beslut i rådet och Europaparlamentet kan troligen förväntas i slutet av första halvåret 2009.

Fackuttryck/termer

 

 
Fler som skriver om ACTA.
IP-Watch, Polisstaten, Jens O, Arvid Falk, NSM Sverige, Anohito, MMK.

Pinged at Twingly, Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer
Postat av: Anaïs

Då kan ju offentlighetsprincipen uppenbarligen lätt upphävas genom att man hänvisar till något annat (vad som helst), som kör över den.

2009-03-27 @ 21:36:26
URL: http://ledomainedanais.blogspot.com/
Postat av: Petter Ericson

Finns det någon länk till de relevanta protokollen, och står det något intressant i desamma?Jag anar att svaret är nej, då du annars skulle ha skrivit det. Det vore trevligt med en källhänvisning, dock.

2009-03-27 @ 21:59:46
Postat av: Emil 487463789FXkpolprou

"Slutsats:

Jag får inte tillgång till ACTA-avtalet med hänvisning till rikets säkerhet.

Vad nu ett handelsavtal har med rikets säkerhet att göra...."Kort fråga. Hur drar du den slutsatsen. Har de verkligen hänvisat till rikets säkerhet.? Lagligen behöver de inte lämna någon motivering alls. Och, som du säger, sådana beslut går inte att överklaga. Man kan ju därför fråga sig, om man har lust, varför politik ska smälla så mycket högre än rättsliga principer som alltid annars gäller.

2009-03-28 @ 01:00:24
Postat av: scaber nestor

Petter, din aning är felaktig, jag länkar inte till protokollet för att det är krångligt, jag har ,mailat dom till dig, förutsatt att mailadressen du uppgivit är riktig.

Emil, 2 kap 15 par hänvisar till rikets säkerhet, vilket du kunde fått reda på om du googlat på just de orden.

2009-03-28 @ 02:57:16
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Anonym

De hänvisar faktiskt till 2 kap 1 § sekretesslagen. Där anges att handlingar INTE FÅR LÄMNAS UT om ett utlämnande skulle skada Sveriges relation till främmande makt.

2009-03-28 @ 10:23:02
Postat av: Petter Ericson

Ja, självklart stämmer adressen. Jag gick till riskdagen.se och letade upp dem själv, dock, men tack ändå.Sen kan jag förklara min kommentar lite nogrannare:Den fråga jag anade att svaret var nej på var huruvida det stod något intressant i protokollen (vilket det ju mycket riktigt inte gjorde).Sen tog det ju som sagt inte speciellt länge att leta upp protokollen från riksdagen.se, men men..Så du har ingen möjlighet alls att gå vidare med det här?

2009-03-28 @ 10:48:20
Postat av: Olof Bjarnason

Bra kämpat Scaber. Nu när Obama gått ut och sagt att transparens är en så viktig grundpelare i den nya administrationen - då undrar man ju om "ett utlämnande skulle skada Sveriges relation till främmande makt." verkligen gäller längre. Att utskottet inte går vidare och kontaktar USA om detta är ett politiskt problem, inte ett säkerhetsproblem..

2009-03-28 @ 12:59:06
URL: http://olofb.wordpress.com
Postat av: scaber nestor

Petter.Det finns som sakt vägar att gå, bland annat via länsrätten eller tom en JO-anmälan på förfarandet.Men det är rent praktiska saker.Jag hade tyvärr inte räknat med att bli nekad rätten att överklaga så det sätter helt klart käppar i hjulet.

Ok, då missförstod jag din fråga, tack för klargörandet.

2009-03-28 @ 13:07:58
Postat av: Jens O

För att göra det enklare, har jag lagt upp dokumenten på min server.http://www.odsvall.se/files/ACTA/Protokoll%2034.doc

http://www.odsvall.se/files/ACTA/Protokoll%2035.doc

2009-03-29 @ 10:53:09
URL: http://www.odsvall.se/blog/
Postat av: Jens O

Blev tydligen ett fel i länkningen, så postar dom igen:

http://www.odsvall.se/files/ACTA/

2009-03-29 @ 10:58:04
URL: http://www.odsvall.se/blog/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0