Ingvar Åkesson's "livechat" i DN idag.

Här följer min analys av vad Ingvar Åkesson berättar i livechatten.

Göran Rangefelt Kan du ge mig ett enda vettigt skäl till att någon ska bryta den elektroniska brevhemligheten för ett helt folk när detta folk säger nej till detta.

ingvar åkesson Tack för din fråga Göran, den är bra och ger mig möjlighet att svara på det förmodligen största missförståndet i debatten om signalspaningslagen. Nej, det finns inget vettigt skäl för FRA att ta del av det svenska folkets e-mail, sms, telefonsamtal, fildelningar etc. FRA varken får, kan eller vill göra detta. Enbart sådan trafik som av tekniska system identifierats som kopplat till utländska hotande förhållanden och som är i linje med lagen och med regeringens inriktning av FRA kan användas som underlag för underrättelseproduktion. I realiteten innebär det med en sannolikhet gränsande till visshet att ingen kommer att ta del av den enskilde svenskens eventuella e-mail, telefonsamtal, sms, fildelningar. Detta såvida man inte är inblandad i utländska hot kopplade till exempelvis terrorism, spridande av massförstörelsevapen, underrättelseverksamhet riktad mot Sverige etc.


Det är ett bra formulerat svar som till stora delar inte svarar på frågan, hela förutsättningen till svaret är att det av tekniska system identifierats betyder att filtret är idiotsäkert.
Något som ledande experter säger inte är möjligt.

Mikael Kommer FRA att få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik?

ingvar åkesson Nej. Endast en mycket liten del av trafiken är intressant från underrättelsesynpunkt, och endast den delen kommer att filtreras med hjälp av sökbegrepp. Ur denna trafik är det i sin tur bara en ytterligt liten del som fastnar och kommer att lagras i FRA:s system. Det ska betonas att FRA:s verksamhet enligt försvarsunderrättelselagen endast får avse utrikes förhållanden. Svenskarnas kommunikation är inte intressant för FRA och den får vi heller inte ägna oss åt.


Här återgår Åkesson till vad han tidigare sagt i frågan, att FRA inte får göra, vilket har väldigt lite med kan/har möjlighet till.

Stefan Finns det en möjlighet att den nya lagen och FRA:s nya uppdrag kan resultera i att min e-post kan komma att läsas av FRA:s personal (jag har e-postkonton utomlands)? Vad är i så fall skillnaden mellan att ni läser min e-post och att ni läser min av brevbäraren levererade post? FRA-lagen påstås vara "teknikneutral" vilket väl borde innebära att FRA även borde få läsa vanlig post.

ingvar åkesson Ja, det finns en möjlighet; om du exempelvis regelbundet kommunicerar med utländska terrorister eller med andra staters underrättelseorganisationer. Då finns det en risk att din e-post kommer att granskas av FRA.


Här känner vi igen den gamle Åkesson, misstänkliggörandet av motparten tillsammans med att Åkesson förutsätter att FRA's filter är idiotsäkert.

Rasmus Karlsson I Regeringsformens andra kapitel heter det som bekant: "Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot [...] hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande." Inskränkningar i dessa fri- och rättigheter får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningar får "ej sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen". Att veta att allt man läser, skriver och tänker på hemsidor utanför Sverige hela tiden automatiskt kopieras till en statlig avlyssningscentral där det genomsöks efter statsfientligt material tycks åtminstone för mig vara just en sådan inskränkning som ett demokratiskt samhälle inte kan godta. Jag förstår att du som chef för FRA är övertygad om att ni endast har de bästa avsikter. Det finns ett principiellt demokratiteoretiskt problem här som du gång efter annan verkar oförmögen att ta till dig.

ingvar åkesson Jag håller med dig att man i ett demokratiskt samhälle inte kan godta att allt man läser, tänker och skriver kopieras av en ”statlig avlyssningscentral”. Jag är säker på att Lagrådet som just har att vaka över att lagstiftningen stämmer med grundlagen aldrig skulle gå med på något sådant. Så kommer det heller inte att bli. (b)Det intrång som många uppfattar som ”massavlyssning” är att staten får tillgång till teletrafiken. Men det innebär inte att allt kommer att avlyssnas eller sparas för vidare bearbetning. [/b]Det är riktigt att Lagrådet ansåg att ett intrång föreligger redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken. Men Lagrådet ansåg också – trots detta - att en godtagbar balans nåtts mellan enskildas grundlags- och konventionsskyddade krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för att nationella säkerhetsintressen kan tillvaratas.


Nej, det är att staten bereder sig tillgång till ALL nättrafik, avlyssningen sker i samma ögonblick som trafiken filtreras.
Som Rhodin skriver i sin krönika.

"Jag vill först skriva några rader om hur jag motiverar mitt användande av termen "massavlyssning" i detta inlägg; När det gäller definitionen av avlyssning, så blir diskussionen lätt hårklyverier om vad som är avlyssning eller inte. För att dra det till sin spets, om någon installerar en mikrofon hemma hos dig, men inte lyssnar jämt - eller kanske aldrig; skulle du per definition vara avlyssnad då?


I praktiken ger just VETSKAPEN om att mikrofonen är installerad och någon NÄR SOM HELST kan lyssna en känsla av att alltid vara avlyssnad även fast man de facto inte är det.

Min ståndpunkt, som jag tror delas av flera kritiker, är att om någon har RÄTT och MÖJLIGHET att avlyssna mig - så känner jag mig avlyssnad, även fast jag kanske (troligtvis) inte är det. Därav kränks min integritet och känsla för frihet. "

Lagrådets kritik var hård och svaret att en godtagbar balans uppnåtts var formulerat av en oenigt lagråd.
Men lagrådets remissvar fungerar på så vis att majoriteten bestämmer innehållet för att ge sken av enighet, trots detta valde ett av lagråden att skrvia in sin protest i remissvaret vilket är väldigt ovanligt.

Hanna Wagenius Varför har inte informationen om de 103 avlyssnade svenskarna förstörts för länge sedan?

ingvar åkesson De 103 svenskarna har inte avlyssnats. De namn på personer som kan förekomma i detta sammanhang har uppkommit som ett resultat av signalspaningen på utländska mål som skedde uppdrag av en svensk myndighet. Utgående rapportering bevaras enligt arkivlagen, hos oss likväl som hos den mottagande myndigheten.


Först har FRA inte samlat in info om svenskar, sedan har det detta men på uppdrag av svensk myndighet, nu ska de inte ha varit avlyssnade trots att det står i marginalen i ett av dokumenten:
"Kommentar, i ett meddelande samma dag meddelar en viss "Maria" vid kontoret i Sankt Petersburg "Cecilia" i Mariefred [...]
Hur denna information ska ha kommit fram utan avlyssning får Åkesson gärna berätta.
Så, arkivlagen har upphört att gälla?
Nej, men i FRA och i FRA's egen PUL medges att allt kan sparas och hemligstämplas om FRA anser det berättigat.

Olle Hur ser du på den anmälan av fra-lagen till europadomstolen? Har du läst den?

ingvar åkesson Ja. Europadomstolen kritiserade en brittisk lag från 1985. Kritiken gällde främst att lagen inte tillräckligt tydligt angav för vilka ändamål spaningen fick ske. Sedan 2000 gäller i Storbritannien en ny lagstiftning som är mer utförlig på de här punkterna. Jag anser inte att det svenska regelverket kommer att ha de brister som domstolen fann att 1985 års brittiska lagstiftning hade. Dels finns det regler i försvarsunderrättelselagen och signalspaningslagen. Riksdagen har dessutom begärt att regeringen i förordningsform kommer att meddela föreskrifter om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller 1. precisering av för vilka ändamål signalspaning skall få bedrivas inom ramen för lagstiftningen, 2. hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord), ska ske samt 3.hur förstöring av uppgifter ska genomföras.


Sanning med modifikation från Åkesson här.
1. Det var inte kritik, det var en fällande dom.
2. Den fällande domen baserades på att staten beredde sig tillgång till all nättrafik.
3. I den fällande domen står det svart på vitt att "Det utgör därför i sig ett intrång i såväl privatliv som korresponden, oavsett om någon faktisk avlysning skett eller ej.
http://www.centrumforrattvisa.se/images/File/FRA/LibertyvUK.pdf
Tilläggen är bara tillägg, lika lätta att klistra på som att ta bort.Mats Skulle vilja ha ett förtydligande när det gäller möjligheten att rädda svenska soldaters liv i Afghanistan genom signalspanning i KABEL på svensk mark.

ingvar åkesson Mycket information om säkerhetsläget i Afghanistan finns i det globala nätet. Det är faktiskt så att en del av denna trafik passerar genom Sverige. Det utesluter inte att vi gör vårt bästa för att spana efter eterburen kommunikation i Afghanistan.


Mycket information om säkerhetsläget finns i det globala nätet?
Ja, nyhetsrapporteringar kallas det, ytterligare ett exempel på att svara på en fråga som inte ställs.


Erik Man brukar ju säga att allt som kan gå fel också gör det till slut. Vad talar för att FRAs system aldrig kommer att utnyttjas för felaktiga syften, tex. inhämtning av uppgifter om en person på uppdrag från en annan nation, en person som i sveriges ögon är fri från alla misstankar?

ingvar åkesson Det som talar för att det inte kommer att bli så är att vi får en synnerligen ingående kontroll av verksamheten.


Synnerligen ingående kontroll, japp av sig själva och med hjälp av tillägg och som bekant kan tillägg både klistras på och tas bort.

Andreas Hej! Jag skulle vara väldigt tacksam om du kunde svara på följande frågor: (1) hur kommer lagen och tekniken att fungera när journalister eller anonyma källor rapporterar från krigshärjade eller terrorismassocierade regioner? Hur går lagen ihop med tryckfrihetsförordningen (t.ex. 3 kap. 4 § men även 2 kap. 4 § i yttrandefrihetsgrundlagen)? (2) vad avses rent juridiskt med "yttre hot"? Ponera exempelvis att USA skulle hota med handelssanktioner (yttre hot) om inte Sverige utnyttjar sin avslyssningsapparat till att jaga fildelare. Är vi skyddade utifrån lagdefinitionen mot att ge efter i en sådan situation? Notera att liknande hot har formulerats tidigare (DN, 060620). (3) hur kommer det att fungera för företag som har t.ex. datacenter i Sverige som måste kunna garantera sekretess mot sina kunder? Kommer det vara möjligt att ge en sådan garanti? Tack på förhand!

ingvar åkesson Hej Andreas! Meddelanden mellan journalister och deras källor får ett särskilt skydd i signalspaningslagen. I 7 § föreskrivs nämligen att upptagningar eller uppteckningar av uppgifter omgående ska förstöras om innehållet avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enlig 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfattas av efterforskningsförbudet i 3 kap. tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen. FRA kommer inte att jaga fildelare eftersom lagen inte tillåter att man ger oss den typen av uppdrag. Företag med datacenter i Sverige kommer att ha precis samma situation som företag i andra västeuropeiska länder.För att det ska kunna förstöras måste det först identifieras, sedan behandlas, troligen av juridisk personal och slutligen kanske förstöras, om FRA med hjälp av FRA's egen PUL inte kan påvisa att de har synnerliga skäl till att spara det, något de kontrollerar internt...

Björn När det har uttryckts oro för att integritetskänslig information om enskilda svenskar skulle kunna bli tillgänglig för obehöriga, har FRA hävdat att det aldrig läckt ur FRA:s databaser. Ändå har en famös lista på 103 namn figurerat i pressen. Hur kunde den listan läcka ut, och vad görs för att hindra sådana läckor i framtiden?

ingvar åkesson FRA har inte upprättat listan. Den upprättades av den anonyme person som den 12 maj 2008 gjorde en anmälan till Datainspektionen. Anmälan och listan hemligstämplades av Datainspektionen. Hur anmälan och listan har kunnat läcka ut är inget som jag kan svara på.


Själva listan är en sammanställning, men personerna på listan är spanade på av FRA och sparade i arkiv av FRA.


Emil Ernerfeldt Som bekant flyr nu IT-förretag sverige för att skydda sin och sina kunders integritet från FRA (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2683&a=795695). Hur rättfärdigar ni att IT-landet Svergie snart inte kommer ha några IT-företag kvar?

ingvar åkesson Jag tror att IT-företagen placerar sina servrar utgående från företagsekonomiska grunder. Man måste räkna med att signalspaning i kablar förekommer i länder där tillräcklig kompetens finns. Det går inte att räkna med att hitta några frizoner när det gäller detta. Fördelen med vårt land och andra demokratier är att verksamheten tas upp och diskuteras offentligt, beslutas och kontrolleras av de folkvalda.


. Det går inte att räkna med att hitta några frizoner när det gäller detta.
Fler än jag som tycker detta svaret är skrämmande?
Japp, där har Åkesson dagens första poäng, vi har tur att det diskuteras offentligt, men detta är inte regeringens eller FRA's förtjänst.
Ett litet antal enträgna bloggare kämpade i motvind, sedan kom resten av bloggsfären, sent om sider vaknade prasselmedia.
Men regeringen diskuterar fortfarande inte detta frivilligt.

Plotte Hej! Som jag förstår av det ni säger, är det långt ifrån unikt att utföra den typen av spaning som FRA vill. Däremot, när man ser listor på värsting-datorer i världen så sticker FRA ut som ganska unika med den typen av datorer inom er bransch. Betyder det att det finns maskiner som inte finns med på några listor, att andra länder har andra tekniska lösningar för i princip samma sak, eller att det ni vill göra inte alls är särskilt vanligt förekommande. Eller finns det någon annan förklaring? Ha en trevlig chatt!

ingvar åkesson Hej Plotte! De listor du refererar till avser den beräkningskraft som redovisas öppet. De uppgraderingar av beräkningskraft som FRA kontinuerligt införskaffar används i arbetet med bland annat kryptologi och informationssäkerhet. Det finns ingen koppling mellan uppgraderingen i beräkningskraft och den nya signalspaningslagen.


Det finns ingen koppling mellan uppgraderingen i beräkningskraft och den nya signalspaningslagen.

Av någon anledning finner jag detta osannolikt, på gränsen till ren lögn.Björn Ahlman Jag har en otroligt viktig fråga, som kan vinklas minst från varken FRA-motståndarna eller FRA-sympatisörerna. Frågan lyder kort: Vilka befogenheter har FRA idag som de inte hade innan FRA-lagen gick igenom? Mvh Björn Ahlman

ingvar åkesson FRA kan idag spana i eterburen kommunikation. Till saken hör att det för användaren ofta är okänt och närmast slumpmässigt om ett meddelande överförs via en satellit eller en radiolänk, och därmed är inhämtningsbart för FRA, eller via kabel och därmed inte tillgängligt. FRA kommer redan med rådande lagstiftning åt en del av den trafik som är intressant när den överförs via exempelvis satellit. Alltmer av trafiken flyttas dock över till kabel. Den nya lagen innebär att det blir mindre slumpmässigt vilken trafik FRA kan komma åt, samt att integritetsskyddet blir starkare och tydligare reglerat även när det gäller eterspaning.


Detta överlåter jag till någon annan att tolka, för mig är svaret ganska intetsägande.
Det han vill ha sagt är att de tidigare bara fick spana i etern och nu vill göra samma sak i kabel.

Karl Åhlander Hej Ingvar! Eftersom FRA lagen enligt försvarsministerns uttalande i måndags är till för att lagligt reglera er nuvarande verksamhet, vill jag gärna av Dig - myndighetschefen antar jag - veta på vilka lagliga grunder den hittillsvarande verksamheten - uppdelat på radioavlyssning, telefonavlyssning och nu internet avlyssning - har bedrivits så vitt det har riktats mot svenska medborgare bosatta i Sverige? Karl Åhlander

ingvar åkesson Hej! Se svaret på Björn Ahlmans tidigare fråga i samma ämne. Med ändringarna som gjorts i försvarsunderrättelselagen har det blivit tydligare att verksamheten endast får avse utländska förhållanden. Om ett yttre hot, exempelvis en terrorgrupp, visar sig ha anknytningar in i Sverige rapporteras detta till våra uppdragsgivare inom polisen. Det är sedan polisens sak att följa detta vidare. FRA får enligt försvarsunderrättelselagen inte lösa brottsbekämpande uppgifter, men får lämna stöd till brottskämpande myndigheter.


Han hänvisar till svaret som gavs i en tidigare fråga, men det ser inte jag som ett svar på denna frågan.

Tobias Som jag förstår det ska all kabelbunden trafik som passerar landets gränser passera genom FRA och dess filter. Sökalgoritmerna i filtret gör inget undantag för några 1:or och 0:or då det är först när man satt ihop dem man vet vad de utgör. Om informationen bedöms vara intressant för FRA:s verksamhet, så larmar det automatiska systemet och de anställda tar en titt på informationen? Är det här korrekt? Och om det är det - varför upprepas gång på gång meningen att FRA inte ska avlyssna alla medborgare. Det spelar ingen roll om det är en människa eller ett gäng datorprogram som gör grovjobbet. Är det inte korrekt? Förklara hur jag har missförstått det. Tack!

ingvar åkesson Det är viktigt att förstå att FRA:s verksamhet endast får avse utländska förhållanden. Endast den trafik som bedöms intressant och avser utländska förhållanden väljs ut, vilket är en bråkdel av all tillgänglig trafik. Den granskas sedan med hjälp av sökbegrepp, och bara en ytterst liten del av denna information hamnar i sin tur någonsin i FRA:s system. FRA har aldrig och kommer aldrig att ”avlyssna alla medborgare”. Som sagt, endast utländska förhållanden är intressanta. Om ett utländskt hot har svenska förgreningar kan det bli en polissak.Upprepning av ett tidigare svar, Åkesson anser att det är först när de väljer ut informationen som det ska kallas avlyssning.
Men han glömmer bort att när han säger detta.
Endast den trafik som bedöms intressant och avser utländska förhållanden väljs ut, vilket är en bråkdel av all tillgänglig trafik.
Hur ska man kunna bedöma den som intressant jämfört med andra om man inte avlyssnar båda?

Värne Hur kan jag vara säker på att en enskild värnpliktig inte läser mina mejl av nyfikenhet?

ingvar åkesson Din frågeställning är viktig och jag tar mig friheten att utvidga den. Vi har ett internt regelverk med tillhörande rutiner, tekniska spärrar och ett etiskt förhållningssätt som ska förhindra att obehöriga kan ta del av den, i internetsammanhang, ytterst mikroskopiska mängd information som våra tekniska system valt ut som relevant för underrättelseproduktionen. Enbart de fåtal analytiker som arbetar med just den frågan som informationen relaterar till får tillgång den. För att svara specifikt på din fråga deltar ingen värnpliktig i FRA:s underrättelseproduktion.


Mängden information som fastnar verkar bara bli mindre och mindre.
Men tack för svaret att ingen värnpliktig sitter vid spakarna.

M Forsström Hur beroende är Sverige av utländsk teknologi för att utföra signalspaning i kabel? Om beroendet är stort finns då inte rimliga skäl för misstanke om att Sverige hamnar i beroendeställning gentemot den/de stater som tillhandahåller teknologin?

ingvar åkesson Vi har många skickliga ingenjörer och bedriver egen kvalificerad teknisk utveckling och riskerar därför inte något beroende av andra stater.


Här hänvisar jag till Odelbergs avtal med amerikansk säkerhetstjänst från 2007
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON COOPERATION IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY FOR HOMELAND SECURITY MATTERS


Stefan Siverud Kan FRA garantera att inget som inte är av intresse för svensk säkerhetspolitik registreras eller ses av någon? Kan du säkert säga att ingen framtida regering lägger till fler sökord för att bekämpa annan (enligt dem) brottslighet? Piratkopiering är ett exempel, men om sd eller v hamnar i styrande position, kan vi förvänta oss att muslimer alternativt rasister jagas med den utrustning som nu anskaffas? Båda frågorna gäller även om FRA byter namn eller ersätts.

ingvar åkesson När det gäller framtida regeringar måste vi på FRA, i likhet med alla andra i Sverige sätta tilltro till vår demokrati och acceptera dess resultat. FRA är inte unika i detta avseende.Rakt svar, ovanligt.
Vi ska sätta vår tilltro till att en framtida regering inte ändrar förutsättningarna.
Sorry, jag ser hellre att en framtida sådan regering blir tvungna att i stil med denna regeringen bli tvungna att öppet redovisa ett sådant förfarande, nu behöver den framtida regeringen inte göra detta då manegen redan är krattad åt dem.
När ett sådant beslut tas kan det hemligstämplas och sedan har vi en totalitär stat.

joakim Hej Tre frågor: Gjordes en analys tidigt, för över 2-3 år sedan, kring huruvida detta skulle debateras eller inte? Varför formulerades inte en lag med en enda mening där det endast uttrycks att "regeringen ger i särskild instruktion till FRA att...." Det är ju det enda som behövs. Både Försvarsmaktens och FRA uppgifter är ju att anses som inhämtande och bearbetande av underrättelser. Det är ju regeringen som formulerar inhämtningsbehoven. Varför har detta varit svårt att förklara?

ingvar åkesson Varken Europakonventionen, som gäller som svensk lag, eller regeringsformen medger att man reglerar kabelfrågan på det sättet.


Visst är det tråkigt Åkesson att man är tvungen att åka slalom mellan svensk grundlag och europakonvention för att få tillstånd till ett förfarande som frångår på de demokratiska principerna...


Christine Hej, Hur kommer det sig att så mycket missförstånd kring lagen förekommer i debatten tror du? Dvs. varför tror "alla" att FRA ska ägna sig åt massavlyssning av befolkningen? Måste vara frustrerande!?

ingvar åkesson Hej Christine! Visst är det olyckligt att missförstånd uppstått i en så allvarlig fråga. Jag kan ändå förstå det eftersom få vet något om underrättelsetjänstens villkor och i synnerhet inte om dess metoder. En sådan metod är signalspaning i kablar vilket är mycket komplicerat. Att man tror att vi ska avlyssna hela svenska folket beror antagligen på att många starka och ofta trovärdiga motståndare till lagen felaktigt gjort detta gällande. Vi får inte, kan inte och vill inte spana på svenska folket. Nog är det egendomligt att så många sakkunniga inte ens reflekterat över de praktiska omöjligheterna att genomföra detta!


Motståndet gäller fortfarande inte att FRA ska avlyssna hela svenska folket, väldigt få gör det gällande (däremot görs halmgubben av förespråkarna att så är fallet).
Motståndet gäller att Regeringen ger sig och FRA tillgång till svenska folkets nättrafik.

Niclas Hej Ingvar - Jag är homosexuell och undrar varför FRA behöver lagrum för att, när ni så önskar, kunna söka efter och registrera människors sexuella läggning? Varför behöver ni också rätten att vidarebefodra dessa uppgifter till de stater där homosexuella handlingar är belagda med dödsstraff?

ingvar åkesson Hej! I personuppgiftslagen finns ett uttryckligt förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, som definieras som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. I många av de konflikter utomlands som FRA följer och rapporterar om är religion och etnisk härkomst starka drivkrafter. För att kunna följa och rapportera om dessa konflikter behöver FRA ett uttryckligt tillstånd att behandla känsliga personuppgifter, men endast när det är absolut nödvändigt. Den sexuella läggningen har kommit med därför att den ingår i denna kategori, men hittills har det inte varit något som FRA skulle ha anledning att titta på. Möjligen skulle det kunna tänkas att FRA skulle behöva rapportera till regeringen om exempelvis förföljelse av homosexuella i något land, vilket skulle kunna påverka svensk utrikespolitisk hållning eller flyktingmottagande från det landet. I så fall är det bra att FRA har den möjligheten.


Hej! I personuppgiftslagen finns ett uttryckligt förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, som definieras som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20070259.htm
11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Emmie Borde inte du som f.d. domare förstå att en anmälan om yttrandefrihetsbrott endast ska riktas till JK när skribenten / ansvarig utgivare besitter utgivningsbevis ? Jag pratar förstås om den anmälan mot Henrik Alexandersson som du Ingvar skrev under och skickade till JK av misstag. Registret för utgivningsbevis är till och med sökbart på nätet så jag förstår inte hur en f.d. domare kan ta så fel.

ingvar åkesson Jag skickade inte anmälan till JK av misstag. Jag anser inte att jag skall avgöra om det misstänkta brottet faller under yttrandefrihetsgrundlagen eller bara under vanlig lag. Jag tyckte att det var bäst att JK gjorde den bedömningen. Så har nu skett och ärendet ligger hos åklagaren.


*host* efterkonstruktion *host*

JohanIsraelsson Vilket är ditt allra viktigaste argument för att införa FRA-lagen?

ingvar åkesson Sverige måste som självständig nation ha en egen av andra nationer oberoende underrättelsetjänst. Signalspaningen är en mycket viktig del av denna underrättelsetjänst. Mycket stora trafikvolymer går numera enbart i kabel. FRA måste för att kunna lösa sin uppgift få tillgång till den relevanta informationen oavsett om den går i kabel eller i luften.


Om FRA måste ha tillgång till all nättrafik för att kunna sköta sitt jobb har FRA inget existensberättigande längre, detta pga att demokrati bara kan försvaras med demokratiska medel, att ge sig själva tillgång till all privat korrespondens är att undergräva demokratin.


Gustav Försvaret hävdar ju att de bara är "en kund i den stora FRA-butiken" vilka fler kunder har ni?

ingvar åkesson De kunder om FRA har är beslutade av regeringen och utgörs just idag av regeringen själv i form av Utrikesdepartementet och Försvarsdepartement , Försvarsmakten med bl a Insatsstaben INS och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Rikspolisstyrelsen med bl a Säkerhetspolisen SÄPO, och Kriminalunderrättelsetjänsten KUT. Vidare ingår Försvarets materielverk FMV och Försvarets forskningsinstitut FOI. Till detta kan komma den nya Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap MSB.


MSB?
http://www.sou.gov.se/msb/index.htm
Detta är alltså en myndighet som verkar vara bildad enbart av detta skälet, jag antar att Svensk Myndighetskontroll är på det inom kort.

roger FRA lagen tillåter ju inte avlyssning av svenska medborgare som man kan tro när man läser en hel del lögner i tidningar t.ex expressen,men jag undrar varför ni på FRA och regeringen är så fruktansvärt dåliga på att förklara vad det handlar om?

ingvar åkesson FRA:s uppgift är att bedriva underrättelsetjänst, så vi har ingen PR-funktion. Däremot har vi en hemsida på vilken vi sedan den nya lagen började förberedas har publicerat tillrättalägganden av de många felaktigheter och missförstånd som har förekommit i massmedia. Tyvärr har många valt att inte ta till sig detta eller på annat vis kolla informationen innan de fört fram sina åsikter.


Första trollet kastar en kaskadspya.


Emil Ernerfeldt Hur ska FRA kunna skydda tidningarnas grundlagsskyddade källor om deras korrespondens kommer att avlyssnas? FRA är ju som bekant inte fritt från läckor (se t.ex.http://henrikalexandersson.blogspot.com ... kabel.html).

ingvar åkesson Vi spanar inte mot svenska tidningar, eftersom signalspaningen alltid inriktas mot utländska stater, organisationer och aktörer som är intressanta ur ett försvarsunderrättelseperspektiv. Ett särskilt skydd för journalister och deras källor finns i signalspaningslagen. Se svaret på Andreas fråga. Vad gäller Henrik Alexandersson har han nog gjort en analytisk miss som en professionell underrättelseanalytiker inte skulle göra: Han verkar ha tagit för givet att det är FRA som läcker eftersom FRA:s namn står på den aktuella rapporten. FRA:s personal har mig veterligen aldrig läckt några rapporter.


Japp, till skillnad från alla myndigheter i resten av världen så är FRA idiotsäkert (obs ironi).

Hans Nihlen Borde inte denna fråga ligga på EU-nivå. Hur hanteras avlyssning i de stora EU-länderna?

ingvar åkesson EU har en liten gemensam underrättelsefunktion, som bemannas av en handfull medarbetare från medlemsländerna. Alla EU-länder har dock egna, nationella underrättelsefunktioner som i flertalet fall arbetar med signalspaning mot yttre hot och yttre förhållanden. Dessutom har varje EU-land, liksom Sverige, polisiära myndigheter som ansvarar för eventuella säkerhetshot inom det egna landet.


Än så länge är EU's underättelseorganisation väldigt liten, detta kommer dock troligen att förändras när Lissabonfördraget tvingas igenom.

Pelle Flera sakkunniga vad gäller kryptering har uttalats sig negativt om lagstiftningen i den bemärkelse att FRAs filter är allt för lätta att ta sig runt, tror Ni att FRA har de resurser som krävs för att fylla sitt syfte och fungera fullt ut?

ingvar åkesson Jag vet att FRA har den kompetens och de resurser som krävs för att fylla sitt syfte. Det har bevisats av våra framgångar, och i synnerhet de som fortfarande måste betecknas som så pass känsliga att vi – tyvärr! – inte kan berätta om dem. Många debattörer har presenterat sig själva som sakkunniga, IT-experter, underrättelseexperter och så vidare, men signalspaning är en kvalificerad verksamhet. Om man inte har egna kunskaper om detta, borde man kanske vara försiktig med att utge sig som expert.Vi kan det för att vi vet bäst och andra som säger att de kan det ska vara tysta, för vi vet bäst.

JohanIsraelsson Ett av många kritiska argument mot FRA-lagen är ju att den inte skulle förbättra chanserna att fånga terrorister. Hur kan ni överhuvudtaget tro att ni kan hitta relevanta sökbegrepp som finner nålen ni letar efter i höstacken? En FBI-man som refererades av Al Gore som intervjuades i en brittisk dokumentär om övervakningssamhället sa att dessa metoder inte hjälper utan det är som att bara hälla på mer hö. Kommentar?

ingvar åkesson Vi ”tror” inte att vi kan hitta relevanta sökbegrepp, vi vet att vi kan. FRA:s personal har gjort detta, med framgång, i flera decennier. Sökbegreppen byggs upp genom en rad tekniska och innehållsmässiga kriterier. Det är alltså inte så att vi endast söker efter ord som ”terrorist” eller ”bomb”. FBI är en polisiär myndighet som dessutom kritiserades i USA efter 11 september 2001 för att ha misslyckats med att fånga terroristerna. I synnerhet deras datastöd beskrevs som ålderdomligt.


repeat after me...

Vi kan det för att vi vet bäst och andra som säger att de kan det ska vara tysta, för vi vet bäst.

kungen Varför behövs en FRA lag?? FRA har väl alltid lyssnat på vad man vill, utan att fråga om lov. Har det funnits någon lag v.g. signalspaning förut?

ingvar åkesson FRA har hittills spanat mot civila och militära radiosignaler som telefoni, telegrafi och dataöverföringar. Dessa har sänts via etern. Den nya lagen innebär inte bara att spaning i kabel nu blir möjlig, utan även att all FRA:s signalspaning regleras. Lagen tydliggör hur FRA:s signalspaning ska bedrivas, vilken förhandsprövning som krävs och dessutom tillförs flera skydd för den personliga integriteten. Motsvarande har inte funnits tidigare.


Börjar bli trött nu, men säger Åkesson liksom sin föregångare att deras verksamhet inte haft positivt lagstöd?

Jakob Sjögren Hur garanterar ni att mina krypterade mail till en kompis i London inte dekrypteras av er och läses av tjänstemän på FRA?

ingvar åkesson Signalspaningen inriktas mot stater, organisationer och aktörer som är intressanta i ett försvarsunderrättelseperspektiv. Dessa mål är alltid utländska. Så länge som din kompis i London inte sysslar med exempelvis terrorism eller utländska underrättelseoperationer riktade mot Sverige kommer era mail inte att läsas av tjänstemän på FRA. London är emellertid ett viktigt finanscentrum. Du bör därför vara medveten om att Sverige inte är det enda land som bedriver signalspaning.


Och hur ska FRA veta detta utan att spana på och avgöra om målet är intressant eller ej?


Staffan Vad utgjorde dom affärsmän som hade affärsrelationer med Ryssland för hot mot Sverige?

ingvar åkesson FRA gör inte saker på eget bevåg, utan på uppdrag av andra myndigheter enligt regeringens bestämmande. Vi utgår från att våra uppdragsgivare har gjort en relevant bedömning av de hot de ber oss spana mot, såvida det inte är uppenbart orimligt eller strider mot lagar och regler. Som jag påpekat i ett pressmeddelande skulle dock denna typ av uppdrag inte tas emot av oss idag med de striktare regler som gäller nu.


Hur går detta ihop med att FRA får en egen PUL och ges rätten att i realtid tratta nättrafiken?


Fredrik Jag som spelar krigiska onlinespel med vänner från hela världen. Tex Israel, Syrien, Australien, GB, USA osv. Kommer jag att bli registrerad när jag använder ord som "bomb" eller "kill" över tex mail eller msn? Riskerar jag att några FBI-typer kommer till mitt hem och rotar efter bomber i skafferiet för att jag råkar gilla onlinespel?

ingvar åkesson Nej, absolut inte. Våra sökbegrepp är inte så enkla. Spela på du, och ha så kul!


När de "krigiska onlinespelen" direktchattas via msn så förekommer fraser som "vi måste inta målet under helgen, se till att ha all utrustning klar så vi inte spiller tid, vi måste plocka dom nu, fan vet när vi får nästa chans"
Om Åkesson menar att en sådan inte skulle tilldra sig intresse så ljuger han.

Bee Hej Ingvar, Vem övervakar den som övervakar? Dvs vem övervakar er så att information som ni sållar fram inte missbrukas. Det är trots allt människor i er organisation som går igenom materialet.

ingvar åkesson Förutom att vi har en hel del interna kontrollmekanismer för att förhindra missbruk av den information vi samlar in, kontrolleras vi av Datainspektionen och Försvarets Underrättelsenämnd, samt av alla de ytterligare kontrollorgan som riksdagen beslutar om.


"Det är vi som övervakar, tillsammans med en underbemannad myndighet samt en av våra uppdragsgivare.
Glöm inte de politiskt tillsatta kontrollorgan som regeringen delar ut till partivänner.
"

Renzo Skulle du kunna ge oss ett hypotetiskt exempel på hur den här avlyssningen skulle kunna bära frukt? T ex terrorist A skickar mail i klartext till terrorist B, som bor i Sverige, om ett planerat attentat mot svenska soldater i Afganistan.

ingvar åkesson Hej Renzo! Ett hypotetiskt exempel har du redan givit: En terrorist någonstans i Asien mailar eller ringer till en terroristsympatisör för att diskutera attentat mot svenska soldater i Afghanistan. Ytterligare exempel: Eller mot afghanska regeringen i Kabul. Eller mot mål någonstans i Europa, eller varför inte på annat håll i världen. Ingen av aktörerna behöver befinna sig i Sverige, det kan vara så att trafiken går genom Sverige. Förresten är detta inte hypotetiska exempel. Fall av detta slag har förekommit vid ett antal tillfällen. Vid dessa tillfällen hade vi tur, eftersom kommunikationerna då fortfarande gick i etern.


Nej, inte alls långsökt, terrorister är kända för att skriva, prata och maila i klarspråk.
Och här återgår Åkesson till att påstå saker som inte kan kontrolleras.

Gustav Varför vill du läsa min e-post?

ingvar åkesson Det vill jag absolut inte!


Men om hans e-post innehåller saker som filtret plockar ut så vill du det?
äta kakan eller ha den kvar, bestäm dig Åkesson.

Claes Du återkommer gång på gång till att etertrafiken flyttar över till kabel... för vilka taktiska vapensystem då? Vill du påstå att talibaners vapeninsatser i Afghanistan eller att en rysk-vitrysk samövning utanför Minsk kan följas via avlyssning av servrar i Sverige?! Detta är ju sannskyldigt nonsens!

ingvar åkesson Det är inte alls nonsens. Information av detta slag förekommer faktiskt i det globala nätet och därmed kan den uppfångas av oss.


Detta vill jag ha en utförlig beskrivning av.

EODMAN Hej, Är det så att krypterad information är intresantare än okrypterad?

ingvar åkesson Hej! Ofta, men inte alltid
.


Och hur avgör man detta?
Jo, man öppnar, avkrypterar och läser innehållet, precis det han sade till Gustav att han inte ville.
Om Åkesson menar att de kan avkryptera i realtid så är han mer än lovligt dum.


Viper Ni ska inte jaga folk som laddar hem copyrightade filmer från piratebay va ? För det verkar väldigt många tro.

ingvar åkesson Nej, det ska vi absolut inte! Tack till alla som deltagit i chatten med intressanta frågor! Hoppas att jag har kunnat reda ut en del av de missförstånd som finns i debatten om signalspaningslagen och FRA.


viper är ett forumstroll från Aftonbladets debattforum, så detta kommer vi snart att få se där.


Nu vet vi varför han varit tyst i flera dagar, han har blivit preppad med svarsalternativ, man märker skillnad mellan de svar han ger spontant och de som är intränade.

Intränat:
ingvar åkesson Tack för din fråga Göran, den är bra och ger mig möjlighet att svara på det förmodligen största missförståndet i debatten om signalspaningslagen. Nej, det finns inget vettigt skäl för FRA att ta del av det svenska folkets e-mail, sms, telefonsamtal, fildelningar etc. FRA varken får, kan eller vill göra detta. Enbart sådan trafik som av tekniska system identifierats som kopplat till utländska hotande förhållanden och som är i linje med lagen och med regeringens inriktning av FRA kan användas som underlag för underrättelseproduktion. I realiteten innebär det med en sannolikhet gränsande till visshet att ingen kommer att ta del av den enskilde svenskens eventuella e-mail, telefonsamtal, sms, fildelningar. Detta såvida man inte är inblandad i utländska hot kopplade till exempelvis terrorism, spridande av massförstörelsevapen, underrättelseverksamhet riktad mot Sverige etc.


Spontant:
ingvar åkesson Jag vet att FRA har den kompetens och de resurser som krävs för att fylla sitt syfte. Det har bevisats av våra framgångar, och i synnerhet de som fortfarande måste betecknas som så pass känsliga att vi – tyvärr! – inte kan berätta om dem. Många debattörer har presenterat sig själva som sakkunniga, IT-experter, underrättelseexperter och så vidare, men signalspaning är en kvalificerad verksamhet. Om man inte har egna kunskaper om detta, borde man kanske vara försiktig med att utge sig som expert.


intränat
ingvar åkesson Hej Christine! Visst är det olyckligt att missförstånd uppstått i en så allvarlig fråga. Jag kan ändå förstå det eftersom få vet något om underrättelsetjänstens villkor och i synnerhet inte om dess metoder. En sådan metod är signalspaning i kablar vilket är mycket komplicerat. Att man tror att vi ska avlyssna hela svenska folket beror antagligen på att många starka och ofta trovärdiga motståndare till lagen felaktigt gjort detta gällande. Vi får inte, kan inte och vill inte spana på svenska folket. Nog är det egendomligt att så många sakkunniga inte ens reflekterat över de praktiska omöjligheterna att genomföra detta!


Spontant.
ingvar åkesson Vi ”tror” inte att vi kan hitta relevanta sökbegrepp, vi vet att vi kan. FRA:s personal har gjort detta, med framgång, i flera decennier. Sökbegreppen byggs upp genom en rad tekniska och innehållsmässiga kriterier. Det är alltså inte så att vi endast söker efter ord som ”terrorist” eller ”bomb”. FBI är en polisiär myndighet som dessutom kritiserades i USA efter 11 september 2001 för att ha misslyckats med att fånga terroristerna. I synnerhet deras datastöd beskrevs som ålderdomligt.Analys av min analys vore trevligt.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om DN, Livechat, Åkesson, FRA, FRA-Lagen, Sökbegrepp, Terrorist, Analys, nättrafik, politik, regeringen, massavlyssning, signalspaning.

Kommentarer
Postat av: Emina Karic

"Myndigheten ska driva på och inrikta, stödja andra aktörer på området samt samordna, utveckla och följa upp arbetet med samhällets krisberedskap. Myndigheten ska ha en förmåga att kunna stödja samhällets aktörer under extrema förhållanden som till exempel stormar, skogsbränder, översvämningar, ras och skred." Är det här spaningen på ekologisk obalans kommer in?Jag tycker jag känner igen mycket av det här från utredningen som Krisberedskapsmyndigheten beställde av FOI. Enligt wiki är MSB ett hopkok av KBM, Räddningsverket och Styrelsen för ett psykologiskt försvar.vadinomeutemaser2006-5.pdf" rel="nofollow">http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/10555/vemvadinomeutemaser2006-5.pdf

2008-08-05 @ 17:54:56
URL: http://www.svartmandag.se
Postat av: Fritänk

Jag har gjort en egen analys av chatten. Kan läsas på:http://fritank.wordpress.com/2008/08/05/akesson-chattade/

2008-08-05 @ 18:47:53
URL: http://fritank.wordpress.com
Postat av: BjornFunderat på CIA= inte kompetenta. Jfr CIA chefen "göra en osynlig organisation", "Vi har besegrat terroristerna i Al Qaida och Irak" etc.

Och alla misstag dom gjort - övervakning etc.

Bättre andra länder kräver att usa upplöser dess organisation - dom har ju sin armé.

USA är bara 1 stat bland stater.

Vi glömmer ju hur ovanligt Norden är - och då speciellt Sverige . Jag tror ju på en mer nordisk värld - dvs samarbetemed andra länder än USA

Tex uk, Iran etc

Nya allianser trippelallianser kring rymdprogram, laser etc.

Nato tex kan ju också vara PasséAng deras kompetens= dom utnyttjar ju en massa forskare från andra länder och är inte själva speciellt g-intelligenta.

Och Echelon etc (att Norden, Europa tillåter detta).

Få väck dom från Norden .

Dom egyptenavisningarna i sverige (kostade ju flera miljoner).

USA etc det är bara ett hjärnspöke jfr organisation, teknikprojekt, dom som vill väl för landets bästa och strategi

Bättre med 1600-talets organisation i Sv och mot nya höjder (stark intelligens mässig styrning)Bara döda på öppen gata, rättsrekvisitet, person empiri Rolf Appelqvist (fd prefekt HB) = skitstövel totalt sätt

Sättas i en bur vid kusten å dränkas ytterst långsamt

2008-08-05 @ 19:04:06
Postat av: Andreas

Det här är en intressant liten sak:

"FBI är en polisiär myndighet som dessutom kritiserats i USA efter den 11 september 2001 för att ha misslyckats med att fånga terroristerna. I synnerhet deras datastöd beskrevs som ålderdomligt."Så NSA, DIA och andra signalspaningsorganisationer, som FRA, gjorde absolut inget fel, utan det var den polisiära FBI som gjorde det.

Läs: Så om SÄPO eller någon annan svensk polisiär myndighet skulle få en undermålig eller felaktig underrättelseinformation från FRA, så skulle det vara SÄPOs fel om något går åt pipan, och inte alls ha någonting med "spaningsunderlaget" att göra.NSA's analytiker var bl a upp till nacken proppfyllda med information från deras informationsinhämtning så de kunde inte, varken resursmässigt eller tekniskt hantera och analysera volymen och därmed missade attacken den 11 september 2001.

2008-08-06 @ 13:23:13
Postat av: Winston Smith

Observera att Ingvar Åkessons svar på frågan "Kommer FRA att få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik?" är helt inkorrekt. Åkesson inleder med att svara Nej. Men FRA-lagen säger ju klart och tydligt att FRA ska få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik. Även Åkesson borde vara överens om att svaret på frågan är Ja. Även om FRA överhuvudtaget inte tittar på trafiken, vare sig maskinellt eller manuellt, så säger lagen just att operatörerna måste ge FRA tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik!

2008-08-07 @ 01:03:08

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0