Odenberg, mannen som sålde oss till USA's underättelsetjänst berättar. (varning, hårda ord förekommer)

Odenberg, mannen som sålde oss till USA's underättelsetjänst berättar: i DN.
(Uttrycket "sålde oss till USA's underättelsetjänst" förklaras här.)


Odenbergs ord skrivs så här.

Mina kommentarer skrivs så här.


Många politiker - senast Thomas Bodström (s) - har fått lagstiftningen om signalspaning helt om bakfoten. (1)De som kräver att FRA-lagen ändras så att signalspaning bara får användas när det finns en brottsmisstanke har inte förstått någonting. Verksamheten handlar på ren svenska om spioneri mot utlandet. (2)En viktig poäng är tvärt om att den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet. Därigenom förlorar Säpo en väsentlig källa. (3)Polisen kan inte längre gå via FRA för att kringgå kravet att en domstol ska godkänna polisens avlyssning. Detta är en central fråga ur integritetssynpunkt.

1.Om verksamheten handlar om spioneri mot utlandet så är det redan reglerat, att massavlyssna svenska folkets privata korrespondens är mot Svensk Grundlag, Europakonventionen och FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna.

2. Det är redan reglerat, att påstå något annat är imbecillt.

3.  Polisen har stora befogenheter i egen lagstiftning, men att påstå att vi skulle ha bättre skydd genom FRA-lagen, då har man gått långt förbi anständighetens gräns.
All underrättelseverksamhet omgärdas av sträng sekretess. Det är ofrånkomligt men försvårar den offentliga diskussionen. Det är bara ett fåtal personer som har inblick i verksamheten, som vet hur den bedrivs och vad den handlar om. Detta blir till en bördig jordmån för missförstånd, överdrifter, mytbildningar och konspirationsteorier. Sommarens FRA-debatt har i hög grad givit uttryck för just detta.


Återigen så berättar en regeringsrepresentant att vi missförstått sakfrågan.
All verksamhet i en demokratisk stat ska bedrivas med demokratins bevarande genom de demokratiska principerna i första rummet, nu försöker Odelberg påstå att all spionverksamhet måste vara avskild och stå utanför gällande lagar, detta är ett vidrigt synsätt som inte hör hemma i en demokratisk rättstat,
Jag har förstått att man anses vara arrogant om man antyder att många kritiker fått lagstiftningen totalt om bakfoten. Några tidigare partiledare, dussinet moderata kommunpolitiker, en självutnämnd borgerlig grupp för att stoppa FRA-lagen och nu senast Thomas Bodström har alla i DN givit uttryck för uppfattningen att lagstiftningen måste ändras så att signalspaning bara får bedrivas i de fall där det finns en brottsmisstanke. Men jag är ledsen - då har de inte förstått någonting.

Om Odenberg redan innan gick bortanför anständighetens gräns är han nu inne på områden som hittills bara ockuperats av amöbor, denna mannen börjar närma sig gränsen för existensberättigande och detta innan halva inlägget.Försvarsunderrättelseverksamheten inklusive signalspaningen bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och syftar till att kartlägga yttre hot mot vårt land. Den får enligt lagen bara avse utländska förhållanden. Den riktar sig alltså utåt, mot utlandet, och inte inåt, mot Sverige.

Man följer utvecklingen i omvärlden och försöker kartlägga företeelser, förhållanden och sammanhang. Däremot jagar man inte enskilda individer. Enligt den nya signalspaningslagen är det till och med uttryckligen förbjudet att ge signalspaningen en inriktning som avser endast en viss person.


Signalspaning och Massavlyssning är fortfarande inte samma sak, Odenbergs argument avklarades redan innan omröstningen och att försöka sig på samma argument igen tyder tyvärr på en förståelseförmåga av så låg klass att Pavlovs hundar framstår som genier i jämförelse.

Man följer omvärldens utveckling genom att röra sig i den, inte genom att stå utanför och avlyssna den.
Att "Signalspaningslagen" skulle ge förbud att avlyssna "en enskild person" är ett retoriskt grepp, detta  eftersom den ger tillstånd att avlyssna fler än en.Verksamheten handlar alltså på ren svenska om spioneri mot utlandet. Eftersom den inte rör inhemska förhållanden, inte inriktar sig på enskilda personer och inte syftar till att beivra brott så kan man heller inte lägga brottsmisstanke till grund för verksamheten.

En viktig poäng med den nya lagstiftningen är tvärtom att den uttryckligen förbjuder försvarsunderrättelseverksamheten att någonsin befatta sig med det som är polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Denna tydliga rågång mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet är helt central ur integritetssynpunkt.


Nu blandar Odenberg ihop militär signalspaning och civil avlyssning igen, denna mannen måste tro att befolkningen är dumma i huvudet.

FRA's uppragsgivare är Försvaret, Regeringen, polisen och ett stort antal andra Svenska och utlänska uppdragsgivare.
Att påstå att FRA-lagen uttryckligen förbjuder FRA att befatta sig med inhemsk brottslighet är en ren lögn eftersom polisen är en av uppdragsgivarna.Själv har jag aldrig kunnat se spioneri mot utlandet som ens ett potentiellt hot mot min personliga integritet. I min värld är det i stället myndigheternas kontroll av medborgarna och polisiär övervakning av dem som kan konstituera integritetsproblem.


Och här kommer det obligatoriska misstänkliggörandet, är man inte för FRA-lagen är man mot Sverige.
Spioneriet mot utlandet är inte hotet, massavlyssningen av privat korrespondens som är stipulerat i FRA-lagen är det.
Kötthuvud.
Den nya lagstiftningen sätter nu stopp för sedvänjan att betrakta etern som fri, vilket tidigare gjort att all avlyssning ansetts vara tillåten så länge man bara håller sig där. Den säkerställer att polisen i sin spaning mot misstänkta brottslingar aldrig kan kringgå kravet på förhandsgodkännande i domstol genom att i stället gå via FRA.

FRA-Lagen berätter ingenstans att den upphäver "Etern är Fri", om Odenberg vill påstå detta kräver jag att han pekar på den delen i lagstiftningen som gör det.

Jag är i det närmaste mållös över Odenbergs påståenden runt FRA-Lagen.
Efter 2 månaders debatt så kommer han med påståenden som inte ens höll 2007 när "lagen" återkallades under ett år.Inför lagrådsremissen påpekade Säkerhetspolisen att "en konsekvens av förslaget är därför att Säpo förlorar en väsentlig källa för informationsinhämtning genom att FRA: s kompetens inte kan utnyttjas i samma omfattning som i dag". Ja, precis så är det!

Den nya lagstiftningen har lika konsekvent som felaktigt beskrivits som en "massavlyssning" av svenska folket. Men det kommer inte att sitta några statliga tjänstemän och lyssna på våra telefonsamtal eller läsa våra mejl.


Men Odenberg, ditt *här censurerar jag mitt eget uttalande om herr Odelbergs mendtala förmågor*, nu visar du att du inte tagit del av debatten.
FRA-Lagen medger massavlyssning i samma sekund som  den tillåter FRA att ta del av all utlandsgående nättrafik
.
Detta kan du inte komma ifrån, det står i lagtexten!I stället kommer FRA med hjälp av automatiska sökbegrepp att skanna den trafik som går över våra gränser för att hitta, filtrera ut, översätta, dechiffrera och tolka den rännil av information som kan avslöja hot mot vårt land.


Oh herrejävlar, inte detta argument igen, hur imbecill kan en person bli utan att tänka "andas in, andas ut - höger fot, vänster fot".
Det går fortfarande inte att skilja svensk från utländsk eller intressant från ointressant information.
Man kan inte skilja a från b utan att läsa båda.


Sökbegreppen kan bygga på information från andra underrättelsekällor och är utomordentligt sofistikerade. Det är alltså inte så att ens e-post riskerar att filtreras ut om man skriver "bomb" eller "Usama bin Laden" i sitt meddelande.


Mark Klamberg har redan berättat hur detta går till efter att ha blivit tipsad av Svart Måndags Emina Karic, att komma med det igen.. ja, jag saknar ord.Vid kommunikation med utlandet är det operatören (slumpen) som avgör hur signalerna överförs. Om överföringen sker i etern har signalspaning varit tillåten men inte om signalerna går i ett fibernät. Den tekniska utvecklingen gör nu att alltmer av trafiken flyttar från etern till kabelnät, vilket medför att signalspaningen tappar i värde. Detta leder inte bara till att svensk underrättelsetjänst går miste om strategiskt viktig information, utan också till att vårt beroende av främmande makter ökar. Därför har det varit helt nödvändigt att få lagregler på plats som ger FRA möjligheter att bedriva signalspaning oavsett på vilket tekniskt sätt signalerna råkar överföras.

Slumpen får aldrig stå som grund i en lagstiftning, detta står i regeringsformen och är ratificerat genom europakonventionen.

"oavsett på vilket tekniskt sätt signalerna råkar överföras."?

Läs grundlagen Odenberg, Brevhemligheten är inskriven i den.
Att likna email vid vykort som en del förespråkare gör gällande är samma illaluktande retorik som USA gör när de går ifrån gällande krigslagar genom att kalla folk för "illegala kombatanter".
En konsekvens av att försvarsunderrättelseverksamheten bara får avse utländska förhållanden är att inhemsk trafik, till exempel mellan två svenska datorer, inte får filtreras ut.
 Även sådan trafik kan dock gå via en server i utlandet och den givna frågan blir hur man då kan garantera att den aldrig filtreras ut?
Svaret är att FRA på teknisk väg kan komma mycket långt när det gäller att sortera bort sådan information.
Men "garanti" går inte att ge och därför stadgas också det näst bästa, det vill säga att om en sådan information mot alla odds skulle filtreras ut så ska den omedelbart förstöras.
Och sedan riggas i lagstiftningen olika kontrollmekanismer för att övervaka att så verkligen sker.


Jag tror alla kraftuttryck redan är sagda i ämnet så jag konstaterar kort att den filtreringen Odenberg pratar om inte är teknisk möjlig, detta har konstaterats av FRA's egna experter.
Att komma med det påståendet igen... ja, ordet för det är nog inte uppfunnet.
Kontrollmekanismer i efterhand spelar ingen roll, integriteten är redan kränkt.
Rättigheten att det allmäna inte ska kontrollera vår privata korrespondens är fundamental i en rättsäker demokrati.När den nya alliansregeringen tillträdde bejakade vi behovet av en fungerande försvarsunderrättelseverksamhet och behovet av lagreglering.
Men vi ansåg inte att det underlag som socialdemokraterna lämnat efter sig var tillräckligt bra ur integritetssynpunkt. När vi återupptog beredningsprocessen handlade den uteslutande om att stärka integritetsskyddet.


Detta måste vara ett av de dummaste påståenden hittills under debatten, majoriteten av alliansledamöterna var fullt beredda att rösta igenom en naken lag utan tillägg, att påstå att integritetsskyddet var en prioritet är kort sagt en ren lögn.


I den processen involverades riksdagen. Jag inbjöd till och med socialdemokraterna att delta i utformningen av propositionen och jag erbjöd mig att komma till deras riksdagsgrupp. Båda erbjudandena avvisades. Desto fler besök gjorde jag i regeringspartiernas riksdagsgrupper för att diskutera den kommande propositionens utformning.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz


Den handfull riksdagsledamöter som under sommaren sagt sig överväga att rösta emot sin egen regering deltog i dialogen och påverkade den gången förslagens utformning. Alla jublade förvisso inte över slut-resultatet men det blev tillräckligt bra för att få ledamöternas stöd. Och sedan dess har ingenting nytt hänt i sak - utöver mediestorm och mejlbombningar.


Försöker Odenberg påstå att folkets reaktion inte betyder något?
Den handfull riksdagsledamöter som antingen blev kvittade, lade ner sin röst eller röstade mot kanske deltog i den interna dialogen, men de hade åtminstone förstånd nog att lyssna på folkstormen som uppstod.

Något Odenberg totalt misslyckas med.Inför lagrådsremissen gjorde vi tolv större förändringar och efter Lagrådets yttrande ytterligare nio
Fem kompletteringar gjordes vid försvarsutskottets första behandling och då beslutades också, på centerns initiativ, att införa en särskild kontrollstation 2011.
Slutligen gjordes ytterligare kompletteringar vid den avslutande riksdagsbehandlingen före sommaren. När statsministern och utbildningsministern i samband med sina sommartal förklarade sig öppna för ännu fler förbättringar så fullföljer de alltså vad som har varit en röd tråd i regeringens arbete allt sedan hösten 2006.

Det spelar ingen roll om så Regeringen beslutar att dela ut gratis arselkliare som tillägg till lagen, den är rutten i grunden och hör inte hemma i en demokratisk rättstat.
Sverige har bedrivit signalspaning i 60 år. Nu har vi fått en teknikneutral lagstiftning på ett område som tidigare varit i stort sett oreglerat. Därmed har riksdagen inte bara slagit vakt om vitala svenska säkerhetsintressen och vårt nationella oberoende utan också om rättssäkerheten.

Sverige har bedrivit militär signalspaning i 60 år och ska fortsätta med det, vi ska inte införliva massavlyssning i den på ett sätt som står tvärt emot gällande konventioner.
Jag ber om ursäkt för språket som ibland används, men jag anser att det är berättigat i detta fallet.


Pingat genom intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Spillulle

Karln heter OdeNberg

2008-08-23 @ 12:52:05
Postat av: scaber nestor

whops, ändrat.

Tackar :)

2008-08-23 @ 13:50:31
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: Pierre Eriksson

Först Anakin Skywalker sedan George W Bush vidare till Odenberg löper orden "Är du inte med är du mot", Be aware of the dark force!

2008-08-23 @ 14:29:54
URL: http://friavingar.blogspot.com/
Postat av: Lars-Erick

ja, man blir både varm o kall inför sådan debatteknik. det är som om "1984" är här nu.Och personer som Odenberg o likn ges utförlig plats i radio o teve för sina dumheter, utan att det samtidigt finns ngn som där o då kommenterar det sakkunnigt. Det är ju ett slags desinformation det med. Suck.

2008-08-23 @ 19:24:19
URL: http://lars-ericksblogg.blogspot.com/
Postat av: Peter Ingestad

Man får hoppas han fick ett bra pris, då. Nato ska vi hålla distans till.FRA-frågan kan hursomhelst inte frikopplas från et stora sammanhanget.Internationell storpolitik. Peak oil och Västerns energikris, vilket i kombination med den amerikanska ekonomins obotliga strukturkris kan leda till ett desperat agerande från den amerikanska supermakten, med sikte på att vinna kontroll över oljetillgångarna inte bara i Irak, utan även i Iran. Härvidlag ligger uSA på kollisionskurs med ryska och framför allt kinesiska intressen, och även Indien framstår som ett osäkert kort att räkna med. Jag utgår från att Irans luftförsvar och övriga militära kapacitet byggs upp med diskret kinesiskt och kanske även ryskt bistånd. Ett desperat israeliskt flygangrepp mot Irans atomanläggningar kan föranleda iransk reaktion med stängning av Hormuzsundet och missilangrepp på de irakiska oljeanläggningarna, varigenom världen omedelbart kastas in i akut kris med överhängande risk för storkrig. I detta läge finns det skäl att kritiskt ifråga sätta amerikansk baspolitik. Hur garantera att inte baserna i Polen utruystas med offensiva vapensystem? Gardering mot iranska interkontinentala robotar förefaller långsökt, och inte heller mot ryska sådana finns klart motiv, eftersom de senare snarare tar vägen över ishavet. Det finns alltså grundad misstanke om offensiva syften, och den ryska oron för inringning vfrån Baltikum, Östeuropa, Ukraina och Georgien tycks ha en välgrundad defensiv aspekt som inte skall missaktas, och med de ryska militärstrategiska motåtgärderna får vi nu en mycket snabbt ökad spänning i världsläget. Att marknaderna bör prisa denna politiska aspekt negativt synes självklart med hänsyn till ev. effekter på oljepriset.Det är för svensk statsnytta vitalt att göra en korrekt bedömning av rådande världsläge. Då måste de ryska avsikterna utrönas grundligt, vilket käver informationsinhämtning på bred front och avancerad analys. Mot denna bakgrund gör svensk FRA-debatt intryc av patetiskt ankdammsplask. Vi har långt större bekymmer än så.Man skall inte vattna blommorna när huset brinner!Allt det här FRA-tjoandet förtjänar faktiskt ingen respekt. Det är bara för glyttigt alltihop. Jag är övertygad om att våra bloggande frihetshjältar står inför en pedagogiskt mycket utvecklande kalldusch. De riskerar att inom en nära framtid framstå som utomordentligt fåniga, hela gänget.

2008-08-24 @ 00:39:36
URL: http://luzgannon.blogspot.com/
Postat av: Lupus

Rubriken på Odenbergs DN-artikel "FRA-spioneri mot utlandet berör inte vår integritet" kan översättas till: "Vi skiter i utlänningars integritet. I synnerhet skiter vi i dina utländska bekantas, vänners och släktingars integritet." Är detta Sveriges nya utrikespolitik?

2008-08-24 @ 12:14:50
Postat av: Dennis Nilsson

Apropå Petr Ingestads kommentar om "peak oil och Västerns energikris" och "utvecklande kalldusch" kring FRA-debatten så påminner detta mig om historien för ca 1000-1500 år sedan, när dåtidens ekonomiska stormakter, som när bl.a stadstaten Venedig krigade mot sina grannar om dåtidens "svarta guld", nämligen salt.I stället för att finna nya innovativa metoder till att avsalta havsvattnet och på det sättet få fram saltet, så valde man att kriga mot varandra, och stjäla motståndarens salt.

2008-08-25 @ 19:03:16

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0