Åkessons ickesvar i dagens expressenchat.


Här följer min analys av Ingvar Åkessons chat i Expressen.
?: 
Kommer FRA försöka stoppa fildelning?
Ingvar Åkesson: FRA jagar inte fildelare eftersom lagen inte tillåter att våra uppdragsgivare ger oss den typen av uppdrag.Än.    peg: 
Vad har en medborgare för garantier att den information som inhämtas idag inte kan brukas/missbrukas av FRA´s uppdragsgivare i morgon? Antag att staten plötsligt bestämmer att alla med pengar i Lichtenstein är poteiella bedragare. Bankernas trafik avlyssnas och alla eventuella skattesmitare kan lätt identifieras och plockas in. Även om dagens kontrollsystem är bra, så finns inga garantier vilka sökkriterier som kommer att bestämmas i morgon!

Ingvar Åkesson: Hej Peg! När det gäller framtida regeringar måste vi sätta tilltro till vår demokrati och acceptera dess resultat. FRA och vår verksamhet är inte unika i detta avseende. Riskerna med icke demokratiska styren är svåra att lagstifta bort -dessa är ju sådana till sin natur att de inte bryr sig om lagar och regler. Den enda riktigt verksamma garantin för att det inte blir som du beskriver är att vi i vårt land tillsammans ständigt arbetar för att stärka demokratin.Det svåra med icke demokratiska styren är inte att de struntar i lagar och förordningar, det är att de skapar lagar och förordningar som passar deras egna syften.
Linda i Haninge: Hej Hur kan ni ta er rätten att kolla vanlinga svenssons e-post utan att vi först är misstänkta för brott. Min bedömning utifrån det jag har sett och hört om är att ni ägnar er åt åsiktsregistrering, vilket har varit olagligt i Sverige sedan lång tid tillbaka.

Ingvar Åkesson: Hej Linda! FRA ägnar sig absolut inte åt åsiktsregistrering. FRA arbetar med försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsunderrättelseverksamhet har inget med brottsmisstankar att göra. Underrättelserna används inte som bevis mot någon i ett rättsligt förfarande, utan riktas mot stater och organisationer vars verksamhet påverkar svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Underrättelserna används i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. FRA:s verksamhet ska inte blandas samman med den verksamhet och de misstankebegrepp som finns inom den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet som polisen bedriver. Enligt försvarsunderrättelselagen får det inom vår verksamhet inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som ligger inom ramen för polisens brottsbekämpande verksamhet.Sanning med modifikation, FRA själva ägnar sig inte åt åsiktsregistrering, men de tar fram materialet till andra myndigheter som kan göra det åt dom.
Sedan lägger Åkesson ut texten om brottsmisstankar, vilket inte frågan ställs som.

Jonas: Vi har inget problem med terrorism i Sverige Varför skall vi då avlyssna hela svenska folket ?

Ingvar Åkesson: I hotbilden mot landet ingår inte bara terrorism utan även t.ex. internationella konflikter, spridning av massförstörelsevapen och möjliga IT-attacker vilka kan förlama stora delar av samhället. FRA:s verksamhet får endast avse utländska förhållanden. Bara den trafik som bedöms intressant och avser utländska förhållanden väljs ut, vilket är en bråkdel av all tillgänglig trafik. Den granskas sedan med hjälp av sökbegrepp, och bara en ytterst liten del av denna information hamnar i FRA:s system. FRA har aldrig och kommer aldrig att ”avlyssna hela svenska folket”.


Nämen, sitter Åkesson och berätta att de väljer ut trafik, utan att titta på den och sedan granskas den?
Kan någon vara snäll och förklara för Åkesson att
man kan inte välja ut trafik utan att granska den.
Lasso: I lagen står det klart o tydligt:”De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra ALL trafik som förs över Sveriges gräns." Ändå fortsätter du hävda att FRA att inte kommer att få tillgång till all trafik.Varför säger du emot vad som står i lagtexten? Bör då lagtexten inte ändras om den är felaktig i detta avseende, såsom du påstår?
Ingvar Åkesson: Det är skillnad på att ha tillgång till trafiken och att faktiskt välja ut den och granska den. FRA kommer bara att välja ut den trafik som är relevant för våra inriktningar och endast den trafiken behandlas med sökbegrepp. Den mening du citerar står inte i lagen, utan på sidan 83 i propositionen. Men ett par sidor senare står det även att en datareduktion kommer att genomföras vid samverkanspunkterna.Men Åkesson, nu skriver du att informationen väljs ut innan den behandlas med sökbegrepp.
Förklara är du snäll hur man kan välja ut information, utan att titta på den eller behandla den.

Johan: Hur kan vi vara säkra på att er bakgrundskontroll av era anställda är bra nog. Förra Opil chefen och generalmajoren Tony Stigsson hade tillgång till kvalificerat hemliga uppgifter angående svensk trupp i utlanden som han handskades ytterst ovarsamt med. Hur kan du garantera att ni för nuvarande inte har några framtida Tony Stigsson anställda på FRA?
Ingvar Åkesson: Vi har en noggrann process när vi anställer våra medarbetare, och vi gör en så noggrann kontroll som möjligt, men några hundraprocentiga garantier kan man naturligtvis inte ge.Är den processen lika noggrann som den upphandlingsprocess ni använder er av, där två anställda, varav en satt i beslutande position vann upphandlingen åt det företag han själv satt i styrelsen som?
l-hs: HUr vet man att ingen obehörig går in i systemet och rotar i anndra privata affärer? jag förstår att ni inte orkar för nöjes skull tjuvläsa sådant som ni inte får. Men som sagt hur är inloggningar och redovisningar för inloggningar upplagt?
Ingvar Åkesson: Vi har ett omfattande internt kontroll- och behörighetssystem med loggar för att förhindra att någon obehörigen tar del av information.


Lita på oss-argumentet....
Emina Karic: I SOU 2003:30 kritiseras FRA för slentrianmässigt hemligstämplande. Hur ser er nya procedur ut, och har den fått en fristående utvärdering?
Ingvar Åkesson: Nu sekretessbeläggs en handling efter en bedömning i det särskilda fallet. Vår tillsynsmyndighet, Försvarets underrättelsenämnd, känner till att vi gör så.

Dvs, ingen förändring från tidigare.
Emina Karic: Enligt gällande tolkning av Europakonventionen behöver en stat positivt lagstöd för att bereda sig tillgång till privat kommunikation helt oavsett transportmedium. Hur är detta förenligt med de uttalanden i debatten om att FRA-lagen ska reglera en för tillfället oreglerad verksamhet?
Ingvar Åkesson: Det finns olika tolkningar av Europakonventionen på den här punkten. En del tolkar den som du anger medan andra anser att principen om att etern är fri inte står strid med konventionen. Den senare uppfattningen är den som ligger till grund för vår nuvarande verksamhet. Europakonventionen utvecklas på integritetsskyddsområdet genom konventionsorganens praxis. Därför tycker jag att det är bra att även eterspaningen regleras i signalspaningslagen från och med den 1 januari 2009.


Nej Åkesson, det finns inte två tolkningar av Europadomstolens dom i fallet Liberty v united kingdom.
Det finns tolkningar om hur FRA-lagen kommer att fällas utefter samma premisser då domstolen slår fast att det är vid själva inhämtningstillfället som kränkningen sker, det är också därför du är väldigt noggrann med att aldrig nämna inhämntningstilfället eller var avlyssningen sker.Tessie: Hur kan du som chef berätta om sådant som är hemligstämplat (förhindrandet av politisk mord) och samtidigt anmäla en bloggare för brott mot sekretesslagen.
Ingvar Åkesson: De uppgifter av rätt allmän karaktär som jag har lämnat eller bekräftat i medierna har inte varit sekretessbelagda. Min anmälan av bloggen gällde publiceringen av en sekretessbelagd rapport.Skitsnack, många har försökt få ut handlingar runt fallen men förvägrats med hänvisning till sekretesslagstiftningen, detta är JO-anmält.
Linnea: Hej på dig Ingvar Ser ni några brister eller svagheter med lagen, som ska reglera er verksamhet, så som den är skriven idag? Eller ser ni den som komplett och utan behov av förändringar?
Ingvar Åkesson: Hej Linnea! Jag har sagt att den ser bra ut. Men jag har inget emot förändringar som ytterligare kan öka integritetsskyddet redan före den utvärdering som skall äga rum år 2011.Japp, Åkesson har varit för lagen sedan den inte hade några tillägg alls, tom det lagförslaget som förra regeringen förkastade var han positiv till.
Åkesson vill nämnligen ha igenom lagen, tilläggen finns det gott om kryphål till och i värsta fall går tilläggen att tas bort med ett enkelt regeringsbeslut när debatten lagt sig om några år.

Varför ska man övervaka vanliga människors internetvanor med motiveringen att det sker för rikets säkerhet - speciellt i en tid när Svenska försvaret nedrustas för varje år? Varför ska Finlands befolkning övervakas? I princip all nättrafik i Finland går via NORDUnets servrar i Stockholm, vilket betyder att trafiken kommer att övervakas av FRA. Utgör Finland eller finländarna ett hot mot Sverige?
Ingvar Åkesson: FRA kommer inte att övervaka vanliga människors internetvanor eller ta del av deras e-post, telefonsamtal, sms, fildelningar etc. Inhämtning av information för underrättelserapportering gällande utländska hot riktas enbart mot förhållanden och aktörer som har koppling till sådant. I övrigt så tycker jag inte att Finland är något hot mot Sverige annat än i ishockey.Ni har tillgång till och kommer att ta del av den, det är omöjligt att skilja intressant från ointressant nättrafik utan att processa den.
Jake: Varför är FRA-lagen viktig?
Ingvar Åkesson: Sverige måste som självständig nation ha en egen av andra nationer oberoende underrättelsetjänst. Signalspaningen är en mycket viktig del av denna underrättelsetjänst. FRA måste för att kunna lösa sin uppgift få tillgång till den relevanta informationen oavsett om den går i kabel eller i luften. FRA spanar idag mot civila och militära radiosignaler som telefoni, telegrafi och dataöverföringar som sänds via etern. Mycket stora trafikvolymer går numera enbart i kabel. FRA måste för att kunna lösa sin uppgift få tillgång till den relevanta informationen oavsett om den går i kabel eller i luften. Den nya lagen innebär emellertid inte bara att spaning i kabel nu blir möjlig, utan även att all FRA:s signalspaning regleras. Lagen tydliggör hur FRA:s signalspaning ska bedrivas, vilken förhandsprövning som krävs och dessutom tillförs flera skydd för den personliga integriteten. Motsvarande har inte funnits tidigare.


Signalspaning är en viktig del, Massavlyssning som FRA-lagen medger är det inte.
Brello: Det här med signalspaning är väl något som alla länder mer eller mindre officiellt sysslar med. Jag tycker att Sverige måste ha minst samma förmåga som andra länder, annars är det ju ytterligare en försämring av vårt totalförsvar. Gör den nya FRA-lagen att vi kan göra mer officiellt (lagligt), det som andra länder kanske gör inofficiellt (sekretessbelagt) ? MVH, Brello
Ingvar Åkesson: Alla länder har någon form av underrättelsetjänst som i flertalet fall arbetar med signalspaning. Den nya signalspaningslagen innebär att vi under reglerade, lagliga former får samma slags underrättelseförmåga som många andra länder. Som självständig nation bör Sverige ha en egen, av andra nationer oberoende underrättelsetjänst. Och i ett demokratiskt land som Sverige måste den vara reglerad, vilket nu blir fallet.Japp, Signalspaning, de som försökt sig på Massavlyssning (i EU) har blivit fällda i Europadomstolen, USA 's massavlyssning har fått amnesti av Presidenten och kongressen för att kunna kringå den amerikanska konstitutionen och kan heller inte lagföras i Sverige.
För det är fortfarande Sverige som sätter (de flesta) av sina lagar.
Proteus: Jag och min utländske vän bestämmer oss för att ha en konversation. Tycker du det är rimligt med en lag som tvingar oss att skicka en kopia av vår konversation till staten? Om inte, är det då rimligt att med lag tvinga den tredje part vi anlitar för att ha vår konversation - posten, telefonoperatör, internetleverantör eller dylikt - att skicka en en kopia av vår konversation till staten?
Ingvar Åkesson: Ingen kopia av er konversation kommer att skickas till FRA eller någon annan myndighet. Och glöm inte att signalspaningen endast inriktas mot stater, organisationer och aktörer som är intressanta i ett försvarsunderrättelseperspektiv. Så länge som din utländske vän inte sysslar med exempelvis terrorism eller utländska underrättelseoperationer riktade mot Sverige kommer ingen på FRA att ta del av er konversation.


Skitsnack igen, riktad signalspaning är reglerad, massavlyssning är det inte vilket FRA-lagen ger tillstånd till.
Jake: Hur många ska jobba med den elektroniska signalspaningen hos er?
Ingvar Åkesson: FRA har i dag ca 650 anställda. FRA har två kärnverksamheter: Signalspaning och informationssäkerhet. Signalspaningen är uppdelad i teknisk signalspaning (mot radarsignaler och liknande) och kommunikationsspaning. Kommunikationsspaningen är det som diskussionen främst har gällt. På myndigheten finns en stor systemutvecklingsavdelning och en nästan lika stor avdelning för drift och underhåll. Till detta kommer olika andra stödfunktioner. Även om vi av sekretesskäl inte berättar om hur många som arbetar i de olika verksamheterna så kan man av det jag här nämnt förstå att det är avsevärt färre än 650 som arbetar med kommunikationsspaningen. Kabelspaningen skulle gå till ungefär på samma sätt som den nuvarande eterspaningen. Någon stor personalökning räknar jag inte med av detta skäl. Däremot har vi behov av fler medarbetare av andra orsaker, exempelvis informationssäkerhetsarbetet och stödet till Försvarsmaktens internationella insatser.Och där kom det fram också, de kommer att nyanställa mer folk och det kommer att tas från försvarsbudgeten vilket kommer att försvaga försvaret ytterligare, trots det enorma "yttre hot" vi verkar stå inför...
Jake: Har FRA lyckats stoppa någon terrorism med signalspaning tidigare?
Ingvar Åkesson: Det är Säpos uppgift att bekämpa terrorism. FRA har rapporterat om utländska terrorgruppers förgreningar in i Sverige, inklusive logistiskt och ekonomiskt stöd. Det har varit till stöd för de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete att motverka terrorism i Sverige och andra länder. Om det hjälpt till att avvärja specifika terrorattentat kan vi inte gå in på.


Vänta lite här nu, häromveckan sade Åkesson att FRA hade hjälpt till att stoppa ett politiskt mord och nu heter det att de bara är en informationscentral, snacka om att ändra svaren efter frågan som ställs.

Lennart: Jag uppfattar FRA-lagen som en digital Berlin-mur, där alla som bor på insidan (i Sverige) blir misstänkliggjorda varje gång det sker någon form av kommunikation som passerar gränsen. Vad räknar ni med att tjäna på det? Och vilka negativa sidor ser ni själva med lagen?

Ingvar Åkesson: Det FRA spanar på är utländska företeelser. Vår verksamhet riktas alltså utåt, och inte mot vår egen befolkning. Mycket trafik passerar genom Sverige utan att alls ha med svenska abonnenter att göra, men där det finns gott om information som svarar på de frågeställningar FRA:s uppdragsgivare har. Som lagen nu är utformad kan jag inte se något negativt med den. Många andra länder har redan en motsvarande lagstiftning. Det man kanske inte tänker på är att trafik som passerar Sveriges gräns kan uppfångas av minst en utländsk underrättelseorganisation.Att andra underättelsetjänster har möjlighet att spana på vår privata kommunikation borde vara skäl för att protestera mot den/de landet/länderna som gör detta, istället ska vi spionera mer?Johan: Jag vill först poängtera att det är en stor skillnad att vara motståndare till FRA och tveksam till "FRA-lagens" process och struktur samt den demokratiska kontrollen. Jag har en fråga som för mig är pudelns kärna: Den berör myndigheten direkt och har dessutom bäring på den separata PUL-lagstiftning som reglerar FRA och som möjliggör registrering av politiska sympatier: Ser du ingen risk med ändamålsglidning i arbetet då FRA enligt lag skall övervaka sig själva i hur lagen följs? Och som följdfråga: Hur, exakt, kan du garantera att en ändamålsglidning förhindras. Gärna exakta beskrivningar. Jag är rätt trött på nedlåtande svar (DN igår "bara vi kan") och svepande kommentarer från den politiska nivån. Jag är för ett FRA men fasar för okunskapen på alla nivåer i integritetsdebatten.
Ingvar Åkesson: Hej Johan! Det är en bra och välformulerad fråga du ställer. (1)FRA gör till att börja med inget på eget bevåg, allt vi gör sker på uppdrag av andra myndigheter enligt regeringens bestämmande. (2)Vi på FRA följer de lagar och regler som gäller, och vi granskas även av Datainspektionen och Försvarets underrättelsenämnd. Jag kan förstå din fråga om ändamålsglidning, men en illvillig eller olaglig spaning kräver att både FRA och minst en uppdragsgivare är i maskopi, och då troligen med regeringens medvetande. Dessutom kräver det att granskningsorganen ser mellan fingrarna. (3)Ett missbruk av lagstiftningen skulle vara olaglig, både med och utan signalspaningslagen. Den gör ingen skillnad i det avseendet. Det går inte att lagstifta bort en illvillig och felaktig tillämpning. Här måste vi helt enkelt lita till den svenska demokratin.

1. Vilket FRA-lagen kommer att förändra, ni får efter den träder i kraft lägga till egna sökbegrepp och genomföra egna sökningar och genom er egen PUL kan ni också hemligstämpla proceduren för att slippa förklara den i efterhand i mer än i allmänna ordalag.
2. Hur ska du ha det? följer ni de lagar som gäller eller ska ni följa de lagar som kommer att gälla med den nya FRA-lagen?Du svarar på en fråga som inte ställs här.
3. Doh, tack för det uppenbara.
Alex: Hej, hur fungerar igentligen detta med FRA lagen? jag menar är det sant att ni kan följa allt man gör med sin privata data som tex vad man skriver i ett mail, eller ifall man besöker en viss hemsida? isåfall är det för jävligt. Alex
Ingvar Åkesson: Hej Alex, ett samhälle där medborgarnas internetvanor kartläggs på det sätt du beskriver vore inte kul att tillhöra. Något sådant är det aldrig frågan om vilket också beskrivs i andra svar i denna chat.


Lägg märke till hur Åkesson medvetet låter bli att svara på frågan, han vet nämligen om att det är fullt möjligt.
Mikael: Känns det märkligt att som tjänsteman tvingas ut och opinionsbilda i en fråga de folkvalda inte verkar vilja associera sig med?
Ingvar Åkesson: Jag själv och mina kollegor på FRA känner inte igen oss i den beskrivning av vår verksamhet som framförs i debatten runt signalspaningslagen. Problemet är att signalspaning är en mycket komplex verksamhet som kan vara svår för utomstående att förstå. När opinionsbildare i media, inom politiken eller annorstädes ska förmedla åsikter och synpunkter har det ofta blivit sakfel vilket vi nu vill bidra till att klara ut. Vi på FRA tycker det är viktigt att debatten om signalspaningslagen förs, men den ska ske på sakliga och rätta faktagrunder.


Det är fortfarande inte er sak att försvara en lag, försvara gärna er verksamhet men lagen är det bara beslutsfattarna som ska försvara inför folket.

Niklas Starow: Det pratas mycket om att motståndet missförstått vad signalspaning är, så jag vill fråga dig när avlyssningen sker, vid inhämtningen av materialet till filtret eller när den manuella kontrollen tar vid? Kort sagt: Om mikrofonen är på plats och spelar in och ingen operatör är på plats, slutar det vara avlyssning då?
Ingvar Åkesson: Ingen personal på FRA tar del av ett meddelande förrän detta passerat sökbegreppsfiltren och bedömts vara av intresse för underrättelseproduktion enligt gällande regler och inriktningar.


Återigen svarar inte Åkesson på en direkt fråga om när avlyssningen sker, detta eftersom han är fullt medveten om att så fort han svarar sanningsenligt på den frågan så är han körd.
Niklas Starow: Det påstås bla att nättrafik som inte möter sökbegreppen ska vare sig öppnas eller bearbetas. Exakt hur ska man kunna avgöra om ett mail eller ett sms möter eller inte möter sökbegreppen om man låter bli att öppna det?
Ingvar Åkesson: Vi använder sökbegrepp på ett sådant sätt att innehållet i all trafik inte granskas. Sökbegreppen kan vara av teknisk natur (viss satellit, viss fiber, vissa riktningar, etc.) och av trafikteknisk natur (telefonnummer, ip-nummer etc.). Dessa typer av sökbegrepp avgör om våra system överhuvudtaget ska jämföra innehållet i meddelandet med sökbegrepp av innehållsmässig natur. Enbart en mikroskopisk del av den mycket stora mängd trafik som passerar rikets gräns kommer att granskas. FRA kommer inte att ta del av svenska folkets e-post, telefonsamtal, sms eller fildelningar.

Här upprepar Åkesson ett tidigare svar som inte har mycket med frågan att göra, han gör så för att avsluta med sin upprepning av att kalla massavlyssning för signalspaning och en vägran i att berätta när avlyssningen sker.

ÅKESSON!!!
Man kan inte granska innehåll utan att läsa det.

Man kan inte välja ut information utan att ha gått igenom det.
Det strider mot all logik.
Åkesson avslutar med.

 Avslutningsvis vill jag här säga att både DN igår och Expressen idag skrev att jag skulle ”ställas mot väggen”. Så känns det inte alls. Jag tycker att vi har haft en bra dialog och jag vill tacka er alla för att ni ställt så många bra och relevanta frågor. Signalspaningslagen är viktig för Sverige, och det är bra att vi har kunnat diskutera den i direktkommunikation på detta sätt. Än en gång, tack till er alla!


Det är väldigt lätt att inte känna sig ställd mot väggen när man inte svarar på direkta frågor och lägger ut text som är ovidkommande för debatten.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: Bjorn

Jag slutar inte förrän skitstövlarna sitter bakom lås och bom

ja, väck med fraAng Ulf Ekman (livets ord), kd och sd = 3 flugor i en smäll

Skitstövel totalt sätt = ekumenik och hålla fred med vad (inget= substanslöst= ord utan mening). 2 ekonomiska brott (stiftelselagar och usa ekon fiffel).

Skandal att dom finns kvar.

Vet inget om krig och säger sig föra ett (osant ej beprövad erfarenhet= läkaretik och tredje uppgiften för högsskolan).

Nya regionkommunerna (likhet inför lagen för anställning mm= anställningstotalhet).

Ny teknik och vetenskap ska ju alla få jobb.

Kd/sd = samma pack (angriper grupper och människovärdet på två olika sätt= ingrupp och utgrupper).

Skitstövlar och frågan är om inte förbud skulle vara ett faktum för totalitära partier (krist och fanatismen i dom frågorna som är över demokratin och rasism och hat och feghet till stor del).

Arbetarklassen ska splittras.

Själv arbetarklass många gånger och tror sig vara något mer (förfinat i vissa skitstövlars fall och andra psykiska fixeringar och komplex i andras).

2008-08-07 @ 20:17:08
Postat av: Bjorn

Det som är åt helvete är ju vår underbara grundlag som måste upprätthållas - Reinfelt har ju huvudansvaret som statsminister (fra-lagen är väl hans skapelse och pådrivskraft).

Att inte följa svensk grundlag är ju kriminellt (minst sagt en ku fråga).

Jag anser att kungen borde ta upp det å försvara konstitutionen.Det är rent åt helvete - att grundlagen inte följs

skydda allmänheten från avlyssning

Jfr Bush och fördelar politisktR ska ju i fängelse

2008-08-08 @ 06:58:41
Postat av: Bjorn

NYVAL

2008-08-08 @ 07:19:29
Postat av: Bjorn

ny sitehttp://bjornsroligasida.blogspot.com/

GeorginBush har ju stoppat ner sina händer i div Geogiantinska fickor som är så fulla av skit att endast en till kan plocka upp dom= Vladimir Putin (Vlad).Sen kom ett brev till duvan (haha)= Medevedved - o-lovinovitsktoskaHan sa då för att inte visa sig helt dum i huvudet = niet och menade jaDet blev då som det blev i denna högre vetenskapliga sfär av geometriska lösningarSen en bakficka tilll= Kina (som ligger bakom alla experiement tex SARS som det finns internet info om)

Man vill helt enkelt att George Walker Bush ska få ett eget kungadömeFör att stabilisera det internationella ekonomiska monetära systemet

2008-08-08 @ 14:23:48
Postat av: Bjorn

http://sverigeblogg.blogspot.com/

UpphöjelseOrganisation= rationellt och aktiverade många braVetenskaplig sanning = flera olika som fått rätt i historia (romantiskt), plasma, Uppvärmningseffekt, praktiska uppfinningar (vi slår Norge)Popularisering (tidskrifter, popularisering av komplext innehåll mm)DåligtSjälvmedvetande

Sveriges kvinnor

Byråkrati

Juridik/lag

Hycklerihttp://vardmedicin.blogspot.com/http://jordbavningskatastrof.blogspot.com/

2008-08-08 @ 19:37:18

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0