Törnrosasömnen är över, facken samarbetar mot FAS3.

Jag tror inte jag hittat någon som seriöst kan påstå att det är rätt att låta FAS3-personer genomföra fullgoda arbetsuppgifter mot noll betalning utöver grundersättningen och samtidigt berika företaget som "anlitar" personen få 5 papp i månaden för detta.

Att förra regimens lull-lull rörande arbetslöshet var under all kritik är en sak och det behövde verkligen åtgärdas, men det den nuvarande regeringen ahr gjort är att ta bort den medmänskliga aspekten, att en arbetslös person faktiskt är en människa.
De sitter allt som oftast på oerhörda resurser, men som inte går att dränera dagligen i under löne-oket.

Jag tror vårt (Liberaldemokraternas) PSML-förslag är en bra lösning, men det är inte det som detta inlägget ska handla om.


Nej, det är att man äntligen ser de gamla betongrövarna i fackföreningarna äntligen börjar röra på sig för att åtgärda något som faktiskt är deras ansvar, medlemmarnas och i förlängningen alla löntagares/egenföretagares väl och ve.


Det är detta som fackföreningarna ska ägna sig åt, det är grunden i arbetarrörelsen, att hjälpa den som behöver hjälp mot en vidrig arbetsgivare eller godtyckliga regler på arbetarättsområdet.


Nu gäller det bara att de lyckas hålla sig till arbetarrätt så det inte blir en reklamkampanj åt Socialdemokratin.Lånar (delar av) Anders Widéns länklista:
Esbati, Alliansfritt, Johan mitt i Steget, Ett hjärta Rött, Martin Moberg, Röda Berget

Pinged at TwinglyIntressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer
Postat av: Nicklas Eriksson

Det finns bara en fackförening som inte jamsar om sossepolitik och klassamarbete: SAC. Alla de andra tar alltid arbetsköparens sida när det börjar brännas rejält.

2011-04-15 @ 22:23:00
URL: http://arbetarperspektiv.blogg.se/
Postat av: scaber nestor

Åhja, detta är mot försäkringssystemet, inte mot arbetsköparna.Vi lägger det på "vi får se"-kontot.

2011-04-16 @ 00:01:04
URL: http://scabernestor.blogg.se/
Postat av: postslav

POSTEN!

Peter Norman Finansdepartementet tillhanda.Staten är med sina 57 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Tre av dessa är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och ägs ytterst gemensamt av svenska folket. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.

Posten Norden är ett av dessa statliga bolag och ägs till 60% av Svenska staten. Posten är därmed en stor offentlig arbetsgivare med tusentals anställda inom Postkoncernens olika bolag. Trots detta bryter Posten medvetet och öppet mot både YGL, EK samt en rad arbetsmiljö och arbetsrättslagar mm. Det senaste året har problemen inom statliga Postkoncernen uppmärksammats medialt och anställda har i ett flertal artiklar berättat om hur de mobbats, hotats och utsatts för vedergällning från arbetsledare och chefer då de framfört klagomål eller kritik mot missförhållandena på sina arbetsplatser. I artiklarna beskriver de anställda ett oacceptabelt psykosocialt arbetsklimat med dagliga trakasserier från chefer och arbetsledning. De berättar öppenhjärtigt om en vardag fylld av hot, våld, godtyckliga bestraffningar och systematiska trakasserier av anställda som anmäler arbetsskador eller påtalar brister i arbetsmiljön. Postens koncernledning har besvarat samtliga artiklar, rapporter och anmälningar med nya bestraffningar, i strid mot svensk, Europeisk och internationell lagstiftning.Anställda som framfört kritik eller krävt förändringar på sina arbetsplatser har tvångsförflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats med avsked för ”personliga samarbetssvårigheter” eller uppdiktade händelser. Andra har utsatts för systematisk psyk-mobbning med utfrysning från gemensamma aktiviteter, undanhållande av arbetsrelaterad information eller uteblivna personalförmåner tills de brutit ihop och ”frivilligt” lämnat sin tjänst. Det finns ett mycket tydligt och obehagligt mönster i de anställdas berättelser och många anställda upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag. Då jag själv anförtroddes uppdraget som lokalt skyddsombud inom Posten Logistik i Göteborg under våren 2010, beslutade jag att ta upp dessa problem med Posten Nordens dåvarande VD Lars g Nordström. Nordström fick under drygt ett halvårs tid personlig och löpande information om de oacceptabla och omfattande arbetsmiljöproblem som rådde inom koncernen, men avstod trots påstötningar ifrån att besvara de rapporter som inkom till bolaget.Nordström’s avståndstagande innebar att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem istället tolkades som accepterade inom koncernen och tystades ned på de lokala arbetsplatserna. Tystnaden kring problemen innebar att ovan nämnda förhållanden ej heller kom till arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters kännedom, ej rapporterades in i koncernens egen arbetsskadestatistik och därmed heller aldrig kom till HR avdelningens kännedom.Bara i de fall som jag själv anmält till AMV, Do och DI, har Posten

brutit mot en lång rad lagar och föreskrifter, men mörkertalet är troligen mycket stort och många lider i det tysta av rädsla för vedergällning från arbetsgivaren om de uppmärksammar arbetsgivaren på problematiken.Arbetsgivaråtgärder av detta slag står dock i strid med artikel 19 i FN’s deklaration av de mänskliga rättigheterna där det fastslås att var och en har rätt till åsikts och yttrandefrihet. I vår gällande regeringsform från 1974 klargörs i andra kapitlets första paragraf dessa grundläggande fri- och rättigheter i sex punkter.Yttrandefriheten kommer som punkt 1:

"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Anställdas yttrandefrihet är en grundlagstadgad mänsklig rättighet och kan inte inskränkas genom ingångna civilavtal. Avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare om tystnadsplikt har alltså ingen juridisk verkan. Det föreligger även ett repressalieförbud enligt YGL, vilket innebär att om man vill ingripa mot någon som utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet enligt YGL eller konventionen för mänskliga fri och rättigheter, måste man söka stöd för åtgärden i dessa lagar/konventioner. Vilket saknas i samtliga lagtexter/konventioner . Det är alltså inte möjligt att företa en disciplinpåföljd såsom varning, uppsägning eller avskedande, eftersom sådana åtgärder saknar stöd i lagstiftningen.Att lagar och konventioner respekteras och efterlevs i Svenska statens egna bolag är av fundamental betydelse då Svenska staten genom ratifikation har förklarat sig bunden av konventionens regler, samt har ett grundläggande ansvar för att de omsätts i nationell lagstiftning och efterlevs i praktiken.

Således även inom det statligt ägda och under Finansdepartementets ansvar liggande bolaget Posten.Anställda inom Posten har en grundlagsskyddad yttrandefrihet som inte under några som helst omständigheter får sanktioneras i form av negativa åtgärder knutna till anställningsförhållandet, som t.ex. hot om uppsägning, avskedande eller andra straffsanktioner. Begränsningar i denna rätt får endast göras genom lag, vilket innebär att anställda har stora möjligheter att ostraffat framföra kritik mot sin arbetsgivare och de missförhållanden som råder på arbetsplatsen.I relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare förutsätts också att arbetstagaren har någon form av lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Denna skyldighet innebär bland annat att en arbetstagare skall hålla arbetsgivaren informerad om brister och problem i arbetet och bevaka arbetsgivarens intressen. En sådan konflikt som berört just arbetstagares kritikrätt utspelade sig på företaget Connex i Stockholm under hösten 2005. Där avskedades en facklig förtroendeman på grund av påstått illojal kritik mot arbetsgivaren. Fackförbundet SEKO stämde då Connex inför Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen hänvisade i detta fall till förmån för den avskedade förtroendemannen, till arbetstagarens allmänna lojalitetsplikt och skyldighet att ge arbetsgivaren all den information som behövdes för att denna skulle kunna ta tillvara sina intressen. Information av detta slag kan vara information om störningar i arbetsprocessen, frågor om säkerhet eller information om missförhållanden på arbetsplatsen. Således även arbetsmiljöbrott som begås på arbetsplatsen. Arbetstagare är i enlighet med den allmänna lojalitetsplikten skyldiga att rapportera eller förhindra arbetsmiljörelaterad brottslighet.Angående just arbetsmiljö gäller dessutom särskilda regler. Alla arbetstagare skall samverka för att skapa en god arbetsmiljö, vilket framgår bland annat av 3:1a och 3:4 1 st AML. Det betyder att arbetstagare kan ha upplysningsplikt såvitt gäller faror eller skador i verksamheten. I alla händelser gäller detta i fall där det finns omedelbar fara för liv eller hälsa.Sverige har dessutom helt nyligen infört en ny lag som har betydelse bland annat just kritikrätten. Ett riksdagsbeslut i syfte att stärka skyddet för meddelandefriheten ftogs den 1 juni 2006 och lagändringen trädde i kraft den 1 juli samma år. Syftet med lagändringen var enligt regeringen att klargöra vilka lagar och regler som gäller för anställda i offentliga bolag. YGL:s exklusivitet innebär ett mycket starkt repressalieförbud och om en kränkning av konventionens rättigheter sker i ett av statens bolag är det således statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse i enlighet med gällande konventioner/lagstiftning. Hur ställer sig ansvariga för statens bolag, er till detta?Skyddsombud på Posten Logistik ,

Exportgatan 16 i Hisingsbacka.

2011-05-17 @ 21:05:40

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0